Ba đậu trong tiếng Việt có thể dẫn đến các mục từ chỉ tên của một số loài thực vật.

Chi Ba đậu (Croton)
Các chi thực vật khác