Ba đậu (định hướng)

Ba đậu trong tiếng Việt có thể dẫn đến các mục từ chỉ tên của một số loài thực vật.

Chi Ba đậu (Croton)
Các chi thực vật khác