Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Đối ngoại Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại; đồng thời là cơ quan tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng; cơ quan giúp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống đảng, đoàn thể, tổ chức nhân dân.

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Communist Party of Vietnam flag.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban lãnh đạo khóa XIII
Trưởng ban Lê Hoài Trung
Phó Trưởng ban Nguyễn Thị Hoàng Vân
Trương Quang Hoài Nam
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan tham mưu Trung ương về chủ trương và chính sách thuộc lĩnh vực đối ngoại; đồng thời là cơ quan tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng.
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 2C phố Hoàng Văn Thụ, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Lịch sử
Thành lập ngày 01 tháng 11 năm 1949
Ngày truyền thống 1 tháng 11
Ngày truyền thống của Ban Đối ngoại Trung ương
1949-1955 Ban Công tác Miên-Lào
1955-1958 Ban Lào-Miên Trung ương
1958-1960 Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương
1960-1965 Ban Công tác Đối ngoại Trung ương
1965-nay Ban Đối ngoại Trung ương

Lãnh đạo Ban hiện naySửa đổi

 • Phó Trưởng ban:
 1. Nguyễn Thị Hoàng Vân
 2. Trương Quang Hoài Nam

Nhiệm vụSửa đổi

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu tình hình các chính đảng và phong trào nhân dân trên thế giới; nghiên cứu, dự báo tình hình quốc tế, đề xuất kịp thời những đối sách của Đảng ta.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các văn kiện đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực đối ngoại. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng.

- Là một đầu mối phối hợp cùng các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo về lĩnh vực đối ngoại trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Thẩm định

Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án về lĩnh vực đối ngoại của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3. Tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng

- Tổ chức các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng công tác trong hệ thống Đảng.

- Tổ chức triển khai các mối quan hệ của Đảng ta với các chính đảng, tổ chức trên thế giới mà Đảng ta có quan hệ và các hoạt động của Đảng ta tại các diễn đàn đa phương chính đảng mà Đảng ta tham gia.

- Cử cán bộ làm công tác đối ngoại đảng ở một số địa bàn do Ban Bí thư quy định.

4. Hướng dẫn, kiểm tra

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, các quy chế, quy định về công tác đối ngoại của Đảng đối với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Chủ trì việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các hoạt động đối ngoại nhân dân; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân quan trọng.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao của Đảng ta với các đảng, tổ chức trên thế giới.

5. Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống đảng, đoàn thể, tổ chức nhân dân

- Xây dựng hoặc tham gia xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại hằng năm của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước, của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác trong hệ thống Đảng.

- Tổng hợp, trình duyệt và theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương; tổng hợp báo cáo công tác đối ngoại hằng năm của hệ thống chính trị.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động đối ngoại của Đảng.

6. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại

- Tham gia với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về phương hướng công tác xây dựng Đảng; với các cơ quan chức năng có liên quan về công tác xây dựng Đảng và quản lý đảng viên ở ngoài nước theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ trong các cơ quan đối ngoại ở Trung ương theo phân cấp quản lý của Trung ương.

- Tham gia ý kiến với cơ quan liên quan trong việc bố trí cán bộ chủ chốt các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và bố trí nhân sự người đứng đầu các tổ chức hữu nghị của Việt Nam với các nước.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

- Phối hợp với các ban đảng, bộ, ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và các công tác khác có liên quan trực tiếp đến đối ngoại.

- Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi việc đi nước ngoài của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác trong hệ thống Đảng, đoàn thể (cả cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu).

- Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Các đơn vị trực thuộcSửa đổi

 1. Văn phòng Ban
 2. Vụ Nghiên cứu tổng hợp
 3. Vụ Trung Quốc-Đông Bắc Á
 4. Vụ Lào-Campuchia
 5. Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương
 6. Vụ Tây Âu - Bắc Mỹ
 7. Vụ Nga - Đông Âu - Trung Á
 8. Vụ Trung Đông - Châu Phi - Mỹ Latinh
 9. Vụ Đối ngoại Nhân dân
 10. Vụ Tổ chức-Cán bộ
 11. Vụ Lễ tân-Quản trị
 12. Tạp chí Đối ngoại

Lãnh đạo qua các thời kỳSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Ông Lê Hoài Trung giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương”.