Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXI (1959–1961)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXI (1959-1961) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXI được tổ chức ngày 5 tháng 2 năm 1959.

Ủy viên sửa

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Khrushchev, NikitaNikita Khrushchev
(1894–1971)
5/2/1959 17/10/1961 2 năm, 254 ngày
Aristov, AverkyAverky Aristov
(1903–1973)
5/2/1959 4/5/1960 7 năm, 62 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 16.
Brezhnev, LeonidLeonid Brezhnev
(1906–1982)
5/2/1959 16/7/1960 1 năm, 162 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 17.
Furtseva, YekaterinaYekaterina Furtseva
(1910–1974)
5/2/1959 4/5/1960 1 năm, 89 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 15.
Kirichenko, AlexeiAlexei Kirichenko
(1908–1975)
5/2/1959 5/4/1960 1 năm, 60 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 15[1].
Kozlov, FrolFrol Kozlov
(1908–1965)
5/4/1960 17/10/1961 1 năm, 195 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư
Bầu tại Hội nghị lần thứ 15[2].
Ignatov, NikolayNikolay Ignatov
(1901–1966)
5/2/1959 5/4/1960 1 năm, 60 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 15.
Kuusinen, Otto WilleOtto Wille Kuusinen
(1881–1964)
5/2/1959 31/11/1961 2 năm, 268 ngày
Mukhitdinov, NuritdinNuritdin Mukhitdinov
(1917–2008)
5/2/1959 17/10/1961 2 năm, 254 ngày
Pospelov, PyotrPyotr Pospelov
(1898–1979)
5/4/1960 17/10/1961 1 năm, 195 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 15.
Suslov, MikhailMikhail Suslov
(1902–1982)
5/2/1959 17/10/1961 2 năm, 254 ngày

Tham khảo sửa

  1. ^ Замещал Хрущёва во время его отпусков в 1958 и 1959 годах [1].
  2. ^ 11 апреля 1963 г. инсульт у Ф. Р. Козлова привел к фактическому прекращению исполнения им обязанностей

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa