Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XX (1956–1959)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XX (1956-1959) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XX được tổ chức ngày 27/2/1956.

Ủy viên sửa

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Khrushchev, NikitaNikita Khrushchev
(1894–1971)
27/2/1956 5/2/1959 2 năm, 343 ngày
Aristov, AverkyAverky Aristov
(1903–1973)
27/2/1956 5/2/1959 2 năm, 343 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 16.
Belyaev, NikolayNikolay Belyaev
(1903–1966)
27/2/1956 12/11/1958 2 năm, 258 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 11.
Brezhnev, LeonidLeonid Brezhnev
(1906–1982)
27/2/1956 5/2/1959 2 năm, 343 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 17.
Furtseva, YekaterinaYekaterina Furtseva
(1910–1974)
27/2/1956 5/2/1959 2 năm, 343 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 15.
Kirichenko, AlexeiAlexei Kirichenko
(1908–1975)
17/12/1957 5/2/1959 1 năm, 50 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1957-1959)
Bầu tại Hội nghị lần thứ 6, và miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 15[1].
Ignatov, NikolayNikolay Ignatov
(1901–1966)
17/12/1957 5/2/1959 1 năm, 50 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 6, và miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 15.
Kuusinen, Otto WilleOtto Wille Kuusinen
(1881–1964)
29/6/1957 5/2/1959 1 năm, 221 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 4.
Mukhitdinov, NuritdinNuritdin Mukhitdinov
(1917–2008)
17/12/1957 5/2/1959 1 năm, 50 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 4.
Shepilov, DmitriDmitri Shepilov
(1905–1995)
27/2/1956 24/12/1956 301 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 2.
14/2/1957 29/6/1957 135 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 3, và miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 4.
Suslov, MikhailMikhail Suslov
(1902–1982)
27/2/1956 5/2/1959 2 năm, 343 ngày

Tham khảo sửa

  1. ^ Замещал Хрущёва во время его отпусков в 1958 и 1959 годах [1].

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa