Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa XIII (1924–1925)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa XIII (1924-1925) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa XIII được tổ chức ngày 6/6/1924.

Ủy viên chính thức sửa

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Andreyev, AndreiAndrei Andreyev
(1895–1971)
6/6/1924 31/12/1925 1 năm, 208 ngày
Bubnov, AndreiAndrei Bubnov
(1883–1938)
30/4/1925 31/12/1925 1 năm, 208 ngày Bầu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6.
Kaganovich, LazarLazar Kaganovich
(1893–1991)
6/6/1924 30/4/1925 1 năm, 208 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6.
Molotov, VyacheslavVyacheslav Molotov
(1890–1986)
6/6/1924 31/12/1925 1 năm, 208 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư.
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
6/6/1924 31/12/1925 1 năm, 208 ngày Bầu Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn thể lần thứ 1.
Uglanov, NikolaiNikolai Uglanov
(1886–1937)
20/8/1924 31/12/1925 1 năm, 133 ngày Bầu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6.
Zelensky, IsaakIsaak Zelensky
(1890–1938)
6/6/1924 20/8/1924 75 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể lần thứ 2.

Ủy viên dự khuyết sửa

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Antipov, NikolayNikolay Antipov
(1894–1938)
12/6/1924 31/12/1925 3 năm, 202 ngày Bộ Chính trị bổ nhiệm thành viên Ban Bí thư.
Nikolaeva, KlavdijaKlavdija Nikolaeva
(1893–1944)
12/6/1924 31/12/1925 3 năm, 202 ngày Bộ Chính trị bổ nhiệm thành viên Ban Bí thư.
Zalutsky, PeterPeter Zalutsky
(1887–1937)
12/6/1924 31/12/1925 3 năm, 202 ngày Bộ Chính trị bổ nhiệm thành viên Ban Bí thư.

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa