Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XVIII (1939–1952)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XVIII (1939-1952) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang (Bolsheviks) khóa XVII được tổ chức ngày 22/4/1939.

Ủy viên sửa

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
22/4/1939 14/10/1952 13 năm, 175 ngày
Andreyev, AndreyAndrey Andreyev
(1895–1971)
22/4/1939 18/3/1946 6 năm, 330 ngày
Kuznetsov, AlexeyAlexey Kuznetsov
(1905–1950)
18/3/1946 28/1/1949 9 năm, 281 ngày Cắt chức để phân bổ lại.
Zhdanov, AndreiAndrei Zhdanov
(1896–1948)
22/4/1939 31/8/1948 9 năm, 131 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1946-1948)
Mất khi đang tại nhiệm[1].
Malenkov, GeorgyGeorgy Malenkov
(1902–1988)
22/4/1939 6/5/1946 7 năm, 14 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1945-1946)
Miễn nhiệm theo chỉ thị của Stalin[1].
1/7/1948 14/10/1952 4 năm, 105 ngày Bầu bổ sung theo đề xuất của Stalin.
Khrushchev, NikitaNikita Khrushchev
(1894–1971)
16/12/1949 14/10/1952 13 năm, 175 ngày
Patolichev, NikolayNikolay Patolichev
(1908–1989)
5/6/1946 24/5/1947 2 năm, 87 ngày
Ponomarenko, PanteleimonPanteleimon Ponomarenko
(1902–1984)
1/7/1948 14/10/1952 4 năm, 105 ngày
Popov, GeorgyGeorgy Popov
(1906–1968)
18/3/1946 16/12/1949 10 năm, 238 ngày
Shcherbakov, Alexander Alexander Shcherbakov
(1901–1945)
5/5/1941 10/5/1945 6 năm, 18 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 6, và mất khi đang tại nhiệm.
Suslov, MikhailMikhail Suslov
(1902–1982)
24/5/1947 14/10/1952 5 năm, 112 ngày

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa