Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XVI (1930–1934)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XVI (1930-1934) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang (Bolsheviks) khóa XVI được tổ chức ngày 13/7/1930.

Ủy viên chính thức sửa

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Baumann, KarlKarl Baumann
(1892–1937)
13/7/1930 10/2/1932 1 năm, 212 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể lần thứ 7.
Kaganovich, LazarLazar Kaganovich
(1893–1991)
13/7/1930 10/2/1934 3 năm, 212 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư[1].
Molotov, VyacheslavVyacheslav Molotov
(1890–1986)
13/7/1930 21/12/1930 161 ngày Miễn nhiệm chức vụ Bí thư thứ 2 và Bí thư tại Hội nghị toàn thể lần thứ 3.
Postyshev, PavelPavel Postyshev
(1887–1939)
13/7/1930 10/2/1934 3 năm, 212 ngày
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
13/7/1930 10/2/1934 3 năm, 212 ngày Bầu Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn thể lần thứ 1.

Ủy viên dự khuyết sửa

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Moskvin, IvanIvan Moskvin
(1890–1937)
10/2/1932 2/10/1932 2 năm, 0 ngày Bầu tại hội nghị lần thứ 7, và miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 8.
Shvernik, NikolayNikolay Shvernik
(1888–1970)
10/2/1932 10/2/1934 2 năm, 0 ngày Bầu tại hội nghị lần thứ 7.

Tham khảo sửa

  1. ^ “Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2019.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa