Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XV (1927-1930)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XV (1927-1930) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang (Bolsheviks) khóa XV được tổ chức ngày 19/12/1927.

Ủy viên chính thứcSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Baumann, KarlKarl Baumann
(1892–1937)
29/4/1929 13/7/1930 &00000000000000010000001 năm, &000000000000007500000075 ngày Bầu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 4.
Kaganovich, LazarLazar Kaganovich
(1893–1991)
12/7/1928 13/7/1930 &00000000000000020000002 năm, &00000000000000010000001 ngày Bầu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 2.
Kosior, StanislavStanislav Kosior
(1889–1939)
19/12/1927 12/7/1928 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000206000000206 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể lần thứ 2.
Kubiak, NikolaiNikolai Kubiak
(1881–1937)
19/12/1927 11/4/1928 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000104000000104 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể chung lần thứ 1 Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Molotov, VyacheslavVyacheslav Molotov
(1890–1986)
19/12/1927 13/7/1930 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000196000000196 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư.
Uglanov, NikolaiNikolai Uglanov
(1886–1937)
19/12/1927 29/4/1929 &00000000000000010000001 năm, &0000000000000121000000121 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể lần thứ 4.
Smirnov, AlexanderAlexander Smirnov
(1878–1938)
11/4/1928 13/7/1930 &00000000000000020000002 năm, &000000000000009300000093 ngày Bầu tại Hội nghị toàn thể chung lần thứ 1 Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
19/12/1927 13/7/1930 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000196000000196 ngày Bầu Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn thể lần thứ 1.

Ủy viên dự khuyếtSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Artyukhina, AleksandraAleksandra Artyukhina
(1889–1969)
19/12/1927 13/7/1930 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000196000000196 ngày
Baumann, KarlKarl Baumann
(1892–1937)
19/12/1927 29/4/1929 &00000000000000010000001 năm, &0000000000000131000000131 ngày Bầu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 4.
Bubnov, AndreiAndrei Bubnov
(1883–1938)
19/12/1927 13/7/1930 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000196000000196 ngày
Moskvin, IvanIvan Moskvin
(1890–1937)
19/12/1927 13/7/1930 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000196000000196 ngày

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi