Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XV (1927–1930)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XV (1927-1930) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang (Bolsheviks) khóa XV được tổ chức ngày 19/12/1927.

Ủy viên chính thức sửa

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Baumann, KarlKarl Baumann
(1892–1937)
29/4/1929 13/7/1930 1 năm, 75 ngày Bầu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 4.
Kaganovich, LazarLazar Kaganovich
(1893–1991)
12/7/1928 13/7/1930 2 năm, 1 ngày Bầu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 2.
Kosior, StanislavStanislav Kosior
(1889–1939)
19/12/1927 12/7/1928 206 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể lần thứ 2.
Kubiak, NikolaiNikolai Kubiak
(1881–1937)
19/12/1927 11/4/1928 104 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể chung lần thứ 1 Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Molotov, VyacheslavVyacheslav Molotov
(1890–1986)
19/12/1927 13/7/1930 2 năm, 196 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư.
Uglanov, NikolaiNikolai Uglanov
(1886–1937)
19/12/1927 29/4/1929 1 năm, 121 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể lần thứ 4.
Smirnov, AlexanderAlexander Smirnov
(1878–1938)
11/4/1928 13/7/1930 2 năm, 93 ngày Bầu tại Hội nghị toàn thể chung lần thứ 1 Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
19/12/1927 13/7/1930 2 năm, 196 ngày Bầu Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn thể lần thứ 1.

Ủy viên dự khuyết sửa

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Artyukhina, AleksandraAleksandra Artyukhina
(1889–1969)
19/12/1927 13/7/1930 2 năm, 196 ngày
Baumann, KarlKarl Baumann
(1892–1937)
19/12/1927 29/4/1929 1 năm, 131 ngày Bầu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 4.
Bubnov, AndreiAndrei Bubnov
(1883–1938)
19/12/1927 13/7/1930 2 năm, 196 ngày
Moskvin, IvanIvan Moskvin
(1890–1937)
19/12/1927 13/7/1930 2 năm, 196 ngày

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa