Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII hay còn được gọi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương Đảng khóa XIIIcơ quan do Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII bầu ra ngày 30 tháng 1 năm 2021.[1]

Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam
khóa XIII 2021 - 2026
30 tháng 1 năm 2021 – nay
3 năm, 173 ngày
Cơ cấu tổ chức
Tổng Bí thưKhuyết
Thường trực Ban Bí thưVõ Văn Thưởng (2/2021-3/2023)
Trương Thị Mai (3/2023-5/2024)
Lương Cường (5/2024 - nay)
Bộ Chính trị14 ủy viên
Ban Bí thư10 ủy viên
Số Ủy viên Trung ươngchính thức: 155 ủy viên
dự khuyết: 20 ủy viên

Giới thiệu nhân sự

sửa

Chiều ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, các đại biểu tham dự đã bầu các ứng viên cho 180 ghế ủy viên chính thức và 20 ghế ủy viên dự khuyết.[2][3]

Bầu cử

sửa

Trong danh sách ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 10 trường hợp "đặc biệt" (quá tuổi) được Trung ương khóa XII giới thiệu và đều trúng cử:[4]

 1. Nguyễn Phú Trọng (77 tuổi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
 2. Nguyễn Xuân Phúc (67 tuổi), Thủ tướng Chính phủ
 3. Lê Minh Trí (61 tuổi), Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
 4. Phan Văn Giang (61 tuổi), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
 5. Võ Văn Dũng (61 tuổi), Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương
 6. Nguyễn Chí Dũng (61 tuổi), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 7. Phạm Gia Túc (56 tuổi), Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
 8. Nguyễn Duy Ngọc (57 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công an
 9. Lương Tam Quang (56 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công an
 10. Nguyễn Tiến Hải (56 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Sáu trường hợp đầu là ủy viên Trung ương khóa XII quá tuổi tái cử ủy viên Trung ương khóa XIII (quy định là không quá 60 tuổi), riêng trường hợp 1 và 2 còn quá tuổi tái cử Bộ Chính trị (quy định là không quá 65 tuổi).[4][5]

Bốn trường hợp sau là quá tuổi lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (quy định là không quá 55 tuổi).[4]

Các hội nghị Trung ương Đảng

sửa
Hội nghị BCHTW
lần thứ
Bắt đầu-Kết thúc Thời gian Nội dung chính Nguồn
Nhất 31/01/2021 1 ngày Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử làm Tổng Bí thư khóa XIII. Hội nghị bầu ra 18 ủy viên Bộ Chính trị, 5 ủy viên Ban Bí thư, 19 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ươngChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII là Trần Cẩm Tú. [6]
Hai 08-09/03/2021 2 ngày Hội nghị bàn về: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là các chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu, hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền và một số vấn đề quan trọng khác. [7]
Ba 05-08/07/2021 4 ngày Thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII. Tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng và ông Trần Văn Nam bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng. [8]
04-07/10/2021 Thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình phòng, chống đại dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; một số vấn đề quan trọng khác. [9]
Năm 04-10/05/2022 6 ngày Thảo luận cho ý kiến và quyết định về các nội dung: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; và một số vấn đề quan trọng khác. [10]
Bất thường (lần 1) 06/06/2022 0,5 ngày Xem xét, thi hành kỉ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. [11]
Sáu 03-09/10/2022 7 ngày Xem xét, thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước ba năm 2023-2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và biểu quyết, thống nhất để ba Ủy viên Trung ương Đảng gồm ông Nguyễn Thành Phong, Bùi Nhật QuangHuỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng. [12]
Bất thường (lần 2) 30/12/2022 0,5 ngày Biểu quyết, thống nhất để các nhân sự sau thôi giữ chức vụ: ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII. Cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định. Quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. [13]
Bất thường (lần 3) 17/01/2023 Đồng ý về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026. [14]
Bất thường (lần 4) 01/03/2023 1 ngày Quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bổ sung ba ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ. [15]
Bảy (Giữa nhiệm kỳ) 15-17/05/2023 3 ngày Cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội được thôi chức Ủy viên Trung ương khóa XIII; thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. [16]
Tám 02-08/10/2023 7 ngày Bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề sau: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; biểu quyết, thống nhất để ông Điểu K'ré, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương - giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm các ông Đào Thế Hoằng - Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI; ông Lê Nguyễn Nam Ninh - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, bao gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. [17]
Bất thường (lần 5) 31/01/2024 0,5 ngày Xem xét, thi hành kỉ luật Khai trừ ra khỏi Đảng ông Trần Đức Quận, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng ý về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban kinh tế Trung ương và ông Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. [18]
Bất thường (lần 6) 20/03/2024 0,5 ngày Đồng ý về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định, thi hành kỉ luật Khai trừ ra khỏi Đảng bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. [19]
Bất thường (lần 7) 26/04/2024 0,5 ngày Đồng ý về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng. [20]
Chín 16-18/05/2024 3 ngày Bàn các nội dung: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng ý về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nướcChủ tịch Quốc hội. Bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII: Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bùi Thị Minh Hoài, Đỗ Văn Chiến. Quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; thi hành kỷ luật ông Dương Văn TháiMai Tiến Dũng bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng. [21]
Bất thường (lần 8) 21/06/2024 0,5 ngày Đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. [22]

Các ban Đảng Trung ương

sửa
Các Ban Đảng Trung ương Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Nguồn
Ban Tổ chức Trung ương Trưởng ban Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng

5/2/2016-8/4/2021
5 năm, 62 ngày
[23]
Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng

8/4/2021-15/5/2024
3 năm, 37 ngày
[24]
Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng

16/5/2024-nay
66 ngày
[25]
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng

9/5/2018-nay
6 năm, 73 ngày
[26]
Ban Tuyên giáo Trung ương Trưởng ban Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng

5/2/2016-19/2/2021
5 năm, 14 ngày
[27]
Nguyễn Trọng Nghĩa Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng

19/2/2021-nay
3 năm, 153 ngày
[28]
Hội đồng Lý luận Trung ương Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng Uỷ viên Bộ Chính trị 2/3/2018-nay
6 năm, 141 ngày
[29]
Ban Dân vận Trung ương Trưởng ban Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng

4/2/2016-8/4/2021
5 năm, 63 ngày
[30]
Bùi Thị Minh Hoài Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng

8/4/2021-17/7/2024
3 năm, 100 ngày
[31]
Văn phòng Trung ương Đảng Chánh Văn phòng Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng

15/10/2020-3/6/2024
3 năm, 232 ngày
[32]
Nguyễn Duy Ngọc Ủy viên Trung ương Đảng 3/6/2024-nay
48 ngày
[33]
Ban Nội chính Trung ương Trưởng ban Phan Đình Trạc Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Trung ương Đảng

29/2/2016-nay
8 năm, 143 ngày
[34]
Ban Đối ngoại Trung ương Trưởng ban Hoàng Bình Quân Ủy viên Trung ương Đảng 25/6/2009-18/3/2021
11 năm, 266 ngày
[35]
Lê Hoài Trung Bí thư Trung ương Đảng 18/3/2021-nay
3 năm, 125 ngày
[36]
Ban Kinh tế Trung ương Trưởng ban Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị 11/4/2016-5/2/2021
4 năm, 300 ngày
[37]
Trần Tuấn Anh Uỷ viên Bộ Chính trị 5/2/2021-31/1/2024
3 năm, 167 ngày
[38]
Báo Nhân dân Tổng Biên tập Thuận Hữu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII 8/2/2011-19/5/2021
9 năm, 33 ngày
[39]
Lê Quốc Minh Ủy viên Trung ương Đảng 20/5/2021-nay
3 năm, 62 ngày
[40]
Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương Trưởng ban Nguyễn Thị Kim Tiến 5/7/2019-19/11/2021
2 năm, 137 ngày
[41]
Nguyễn Thanh Long Ủy viên Trung ương Đảng 11/12/2021-6/6/2022
177 ngày
[42]

Đảng bộ trực thuộc Trung ương

sửa
Đảng bộ
trực thuộc
Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Nguồn
Quân ủy Trung ương Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng Ủy viên Bộ Chính trị
Tổng Bí thư
19/1/2011-19/7/2024
13 năm, 182 ngày
[43]
Đảng ủy Công an Trung ương Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị
Bộ trưởng Bộ Công an
4/5/2016-22/5/2024
8 năm, 18 ngày
[44]
Lương Tam Quang Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Công an
11/6/2024-nay
40 ngày
[45]
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt Ủy viên Trung ương Đảng 29/10/2020-6/10/2022
1 năm, 342 ngày
[46]
Nguyễn Văn Thể Ủy viên Trung ương Đảng 21/10/2022-nay
1 năm, 274 ngày
[47]
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kdăm Ủy viên Trung ương Đảng 4/3/2019-5/8/2021
2 năm, 154 ngày
[48]
Nguyễn Long Hải Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng 6/8/2021-nay
2 năm, 350 ngày
[49]
Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)

Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay còn được gọi Tỉnh ủy, Thành ủy là những đảng bộ trực thuộc Trung ương Đảng, do Trung ương Đảng quản lý, giám sát.

Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương (155)

sửa

Ủy viên nữ: 17 (11%): Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hải, Bùi Thị Minh Hoài, Nguyễn Thị Hồng, Đào Hồng Lan, Giàng Páo Mỷ, Hà Thị Nga, Lê Thị Nga, Lâm Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Thanh, Lê Thị Thủy, Phạm Thị Thanh Trà, Nguyễn Thị Tuyến, Bùi Thị Quỳnh Vân, Võ Thị Ánh Xuân, Tôn Ngọc Hạnh.

Nguồn:[50][51]

STT Họ tên
(năm sinh)
Nguyên quán Chức vụ khi được bầu Chức vụ hiện nay
Chức vụ Thời gian
Đương nhiệm
1 Dương Văn An
(1971-)
Thừa Thiên Huế Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc [52] 03/2024-nay
2 Nguyễn Doãn Anh
(1967-)
Hà Nội Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4 Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam [53] 11/2022-nay
3 Nguyễn Hoàng Anh
(1963-)
Hải Phòng Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 02/2018-nay
4 Nguyễn Thúy Anh
(1963-)
Phú Thọ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội 04/2016-nay
5 Nguyễn Hòa Bình
(1958-)
Quảng Ngãi Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao 04/2016-nay
6 Dương Thanh Bình
(1961-)
Cà Mau Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội 06/2020-nay
7 Đỗ Thanh Bình
(1967-)
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang 10/2020-nay
8 Bùi Minh Châu
(1961-)
Phú Thọ Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ
12/2018-nay
9 Lê Tiến Châu
(1969-)
Tây Ninh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam [54] 07/2021-01/2023
Bí thư Thành ủy Hải Phòng [55] 01/2023-nay
10 Đỗ Văn Chiến
(1962-)
Tuyên Quang Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam [56] 04/2021-nay
11 Hoàng Xuân Chiến
(1961-)
Hưng Yên Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 07/2020-nay
12 Hoàng Duy Chinh
(1968-)
Bắc Kạn Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn 10/2020-nay
13 Phạm Minh Chính
(1958-)
Thanh Hóa Trưởng ban Tổ chức Trung ương Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [57] 04/2021-nay
14 Mai Văn Chính
(1961-)
Long An Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương 06/2021-nay
15 Nguyễn Tân Cương
(1966-)
Hà Nam Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam [58]
06/2021-nay
16 Lương Cường
(1957-)
Phú Thọ Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đại tướng, Thường trực Ban Bí thư [59] 05/2024-nay
17 Ngô Chí Cường
(1967-)
Trà Vinh Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh 10/2020-nay
18 Nguyễn Mạnh Cường
(1973-)
Nghệ An Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước [60] 07/2021-nay
19 Trần Quốc Cường
(1961-)
Nam Định Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên [61] 11/2022-nay
20 Bùi Văn Cường
(1965-)
Hải Dương Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam
04/2021-nay
21 Nguyễn Văn Danh
(1962-)
Tiền Giang Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang 06/2021-nay
22 Nguyễn Hồng Diên
(1965-)
Thái Bình Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bộ trưởng Bộ Công thương 04/2021-nay
23 Đào Ngọc Dung
(1962-)
Hà Nam Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 04/2016-nay
24 Nguyễn Chí Dũng
(1960-)
Hà Tĩnh Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 04/2016-nay
25 Hồ Quốc Dũng
(1966-)
Bình Định Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
10/2020-nay
26 Hoàng Trung Dũng
(1971-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
10/2020-nay
27 Võ Văn Dũng
(1960-)
Bạc Liêu Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương 10/2015-nay
28 Đỗ Đức Duy
(1970-)
Thái Bình Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái 09/2020-nay
29 Phạm Đại Dương
(1974-)
Hà Nội Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên 08/2020-nay
30 Nguyễn Quang Dương
(1962-)
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương 07/2020-nay
31 Huỳnh Thành Đạt
(1962-)
Bến Tre Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 11/2020-nay
32 Nguyễn Khắc Định
(1964-)
Thái Bình Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Phó Chủ tịch Quốc hội [62] 04/2021-nay
33 Lương Quốc Đoàn
(1970-)
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam [63] 05/2021-nay
34 Nguyễn Quốc Đoàn
(1975-)
Ninh Bình Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn [64] 07/2021-nay
35 Nguyễn Hữu Đông
(1972-)
Phú Thọ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương [65] 07/2024-nay
36 Nguyễn Văn Được
(1968-)
Long An Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An
Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An
10/2020-nay
37 Nguyễn Văn Gấu
(1967-)
Bến Tre Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9 Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị [66] 01/2022-06/2024
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang [67] 06/2024-nay
38 Phan Văn Giang
(1960-)
Nam Định Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 04/2021-nay
39 Vũ Hải Hà
(1969-)
Nam Định Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội 04/2021-nay
40 Trần Hồng Hà
(1963-)
Hà Tĩnh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 04/2016-05/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ [68] 01/2023-nay
41 Nguyễn Thị Thu Hà
(1970-)
Ninh Bình Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam [69] 03/2023-nay
42 Ngô Đông Hải
(1970-)
Bình Định Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình 06/2020-nay
43 Nguyễn Đức Hải
(1961-)
Quảng Nam Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Phó Chủ tịch Quốc hội [62] 04/2021-nay
44 Lê Khánh Hải
(1966-)
Quảng Trị Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước [70] 03/2021-nay
45 Nguyễn Thanh Hải
(1970-)
Hà Nội Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội [71] 06/2024-nay
46 Nguyễn Tiến Hải
(1965-)
Cà Mau Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau
07/2020-nay
47 Nguyễn Văn Hiền
(1967-)
Thái Bình Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân [72] 05/2023-nay
48 Bùi Thị Minh Hoài
(1965-)
Hà Nam Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trưởng ban Dân vận Trung ương 04/2021-07/2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội [73] 07/2024-nay
49 Lê Minh Hoan
(1961-)
Đồng Tháp Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/2021-nay
50 Nguyễn Thị Hồng
(1968-)
Hà Nội Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 11/2020-nay
51 Đoàn Minh Huấn
(1971-)
Hà Tĩnh Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình [74] 03/2023-nay
52 Nguyễn Mạnh Hùng
(1962-)
Bắc Ninh Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông
07/2018-nay
53 Lê Quốc Hùng
(1966-)
Thừa Thiên Huế Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 03/2022-nay
54 Lữ Văn Hùng
(1963-)
Hậu Giang Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu
07/2021-nay
55 Nguyễn Văn Hùng
(1961-)
Quảng Trị Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/2021-nay
56 Lê Quang Huy
(1966-)
Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 04/2021-nay
57 Lê Minh Hưng
(1970-)
Hà Tĩnh Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 10/2020-06/2024
Trưởng ban Tổ chức Trung ương [75] 05/2024-nay
58 Trần Tiến Hưng
(1976-)
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
07/2019-04/2021
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 02/2021-nay
59 Đỗ Trọng Hưng
(1971-)
Thanh Hóa Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
10/2020-nay
60 Y Thanh Hà Niê Kđăm
(1973-)
Đắk Lắk Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 07/2021-nay
61 Nguyễn Đình Khang
(1967-)
Bắc Giang Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 08/2019-nay
62 Lê Minh Khái
(1964-)
Bạc Liêu Tổng Thanh tra Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ 04/2021-nay
63 Đặng Quốc Khánh
(1976-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường [76] 05/2023-nay
64 Trần Việt Khoa
(1965-)
Vĩnh Phúc Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng 09/2021-nay
65 Nguyễn Xuân Ký
(1972-)
Nam Định Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
09/2019-nay
66 Đào Hồng Lan
(1971-)
Hải Dương Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế [77] 07/2022-10/2022
Bộ trưởng Bộ Y tế [78] 10/2022-nay
67 Tô Lâm
(1957-)
Hưng Yên Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [79] 05/2024-nay
68 Chẩu Văn Lâm
(1967-)
Tuyên Quang Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang 03/2015-nay
69 Hầu A Lềnh
(1973-)
Lào Cai Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 04/2021-nay
70 Nguyễn Hồng Lĩnh
(1964-)
Long An Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai [80] 08/2021-nay
71 Lê Thành Long
(1963-)
Thanh Hóa Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bộ trưởng Bộ Tư pháp 04/2016-nay
Phó Thủ tướng Chính phủ [81] 06/2024-nay
72 Nguyễn Văn Lợi
(1961-)
TP.HCM Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương [82] 07/2021-nay
73 Võ Minh Lương
(1963-)
Quảng Bình Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 10/2020-nay
74 Lê Trường Lưu
(1963-)
Thừa Thiên Huế Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay
75 Phan Văn Mãi
(1973-)
Bến Tre Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh [62] 06/2021-nay
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh [83] 08/2021-nay
76 Lê Quang Mạnh
(1974-)
Hà Nội Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội [84] 05/2023-nay
77 Trần Thanh Mẫn
(1962-)
Hậu Giang Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội [62] 04/2021-05/2024
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam [85] 05/2024-nay
78 Lâm Văn Mẫn
(1970-)
Sóc Trăng Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng 06/2021-nay
79 Trần Hồng Minh
(1967-)
Hà Nội Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng [86] 09/2021-nay
80 Lê Quốc Minh
(1969-)
Nghệ An Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Tổng Biên tập Báo Nhân Dân 05/2021-nay
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 08/2021-nay
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam 10/2021-nay
81 Châu Văn Minh
(1961-)
Thừa Thiên Huế Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 02/2008-nay
82 Lại Xuân Môn
(1963-)
Nam Định Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương [87] 09/2021-nay
83 Giàng Páo Mỷ
(1963-)
Lai Châu Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu
09/2018-nay
84 Phạm Hoài Nam
(1967-)
Bình Định Phó đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 11/2021-nay
85 Nguyễn Văn Nên
(1957-)
Tây Ninh Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 10/2020-nay
86 Hà Thị Nga
(1969-)
Hòa Bình Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 05/2020-nay
87 Lê Thị Nga
(1964-)
Hà Tĩnh Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội 04/2016-nay
88 Nguyễn Thanh Nghị
(1976-)
Cà Mau Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng 04/2021-nay
89 Nguyễn Hữu Nghĩa
(1972-)
Hà Nội Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên [88] 07/2021-nay
90 Nguyễn Trọng Nghĩa
(1962-)
Tiền Giang Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương [89] 02/2021-nay
91 Trần Thanh Nghiêm
(1970-)
Hà Nam Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Phó Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân 07/2020-nay
92 Bùi Văn Nghiêm
(1966-)
Vĩnh Long Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh [90]
04/2021-nay
93 Nguyễn Duy Ngọc
(1964-)
Hưng Yên Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 12/2023-06/2024
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng [91] 06/2024-nay
94 Thái Đại Ngọc
(1966-)
Đà Nẵng Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 5 Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 5 10/2020-nay
95 Nguyễn Quang Ngọc
(1968-)
Nam Định Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 3 Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 3 07/2020-nay
96 Hồ Văn Niên
(1975-)
Gia Lai Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
06/2021-nay
97 Nguyễn Hải Ninh
(1976-)
Hải Phòng Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa [92] 04/2021-nay
98 Đoàn Hồng Phong
(1963-)
Nam Định Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Tổng Thanh tra Chính phủ 04/2021-nay
99 Lê Quốc Phong
(1978-)
Hà Nội Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp 10/2020-nay
100 Đặng Xuân Phong
(1972-)
Vĩnh Phúc Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai 06/2021-nay
101 Hồ Đức Phớc
(1963-)
Nghệ An Tổng Kiểm toán Nhà nước Bộ trưởng Bộ Tài chính 04/2021-nay
102 Trần Quang Phương
(1961-)
Quảng Ngãi Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Phó Chủ tịch Quốc hội [93] 07/2021-nay
103 Hoàng Đăng Quang
(1961-)
Quảng Bình Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương 08/2020-nay
104 Lê Hồng Quang
(1968-)
Kiên Giang Phó Chánh án thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao Bí thư Tỉnh ủy An Giang [94] 05/2021-nay
105 Lê Ngọc Quang
(1974-)
Thanh Hóa Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam [95] 04/2021-nay
106 Trần Lưu Quang
(1967-)
Tây Ninh Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Bí thư Thành ủy Hải Phòng [96] 05/2021-01/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ [97] 01/2023-nay
107 Lương Tam Quang
(1965-)
Hưng Yên Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 01/2022-06/2024
Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an [98] 06/2024-nay
108 Nguyễn Văn Quảng
(1969-)
Hải Phòng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 10/2020-nay
109 Vũ Hải Quân
(1974-)
Ninh Bình Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 01/2021-nay
110 Thái Thanh Quý
(1976-)
Nghệ An Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
07/2021-nay
111 Trịnh Văn Quyết
(1966-)
Hải Dương Trung tướng, Chính ủy Quân khu 2 Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị [99] 08/2023-06/2023
Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị [100] 06/2023-nay
112 Trần Văn Rón
(1961-)
Vĩnh Long Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương [101] 02/2021-nay
113 Vũ Hải Sản
(1961-)
Nam Định Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 07/2020-nay
114 Nguyễn Kim Sơn
(1966-)
Hải Phòng Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 04/2021-nay
115 Bùi Thanh Sơn
(1962-)
Hà Nội Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 04/2021-nay
116 Trần Văn Sơn
(1961-)
Nam Định Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 04/2021-nay
117 Đỗ Tiến Sỹ
(1965-)
Hưng Yên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam [102] 06/2021-nay
118 Nguyễn Thành Tâm
(1974-)
Tây Ninh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh
08/2020-nay
119 Lê Đức Thái
(1967-)
Quảng Ninh Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Trung tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 08/2021-nay
120 Nguyễn Hồng Thái
(1969-)
Hưng Yên Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1 Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1 10/2019-nay
121 Nguyễn Đức Thanh
(1962-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận 06/2021-nay
122 Vũ Hồng Thanh
(1962-)
Hải Dương Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội 07/2016-nay
123 Lâm Thị Phương Thanh
(1967-)
Ninh Bình Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng [103] 07/2021-nay
124 Trần Sỹ Thanh
(1971-)
Nghệ An Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Tổng Kiểm toán Nhà nước 04/2021-07/2022
Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội [104]
07/2022-nay
125 Nguyễn Thị Thanh
(1967-)
Ninh Bình Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng ban Công tác đại biểu QH
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Trưởng ban Công tác đại biểu QH
04/2021-06/2024
Phó Chủ tịch Quốc hội [105] 06/2024-nay
126 Phạm Viết Thanh
(1962-)
Quảng Nam Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
06/2021-nay
127 Nghiêm Xuân Thành
(1969-)
Vĩnh Phúc Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang [106] 07/2021-nay
128 Huỳnh Chiến Thắng
(1965-)
Bến Tre Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam 11/2022-nay
129 Vũ Đại Thắng
(1975-)
Hà Nội Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình 07/2020-nay
130 Trần Đức Thắng
(1973-)
Vĩnh Phúc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương [107] 10/2022-nay
131 Phạm Tất Thắng
(1970-)
Hải Dương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương [108] 05/2021-nay
132 Nguyễn Trường Thắng
(1970-)
Bình Dương Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 7 Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7 01/2023-nay
133 Nguyễn Văn Thắng
(1973-)
Hà Nội Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải [109] 10/2022-nay
134 Nguyễn Xuân Thắng
(1957-)
Nghệ An Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
03/2018-nay
135 Nguyễn Văn Thể
(1966-)
Đồng Tháp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 10/2022-nay
136 Lê Thị Thủy
(1964-)
Nghệ An Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam
07/2021-nay
137 Trần Quốc Tỏ
(1962-)
Ninh Bình Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 01/2022-nay
138 Lê Tấn Tới
(1969-)
Cà Mau Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội 07/2021-nay
139 Phạm Thị Thanh Trà
(1962-)
Nghệ An Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
04/2021-nay
140 Phan Đình Trạc
(1958-)
Trưởng ban Nội chính Trung ương Trưởng ban Nội chính Trung ương 02/2016-nay
141 Dương Văn Trang
(1961-)
Quảng Ngãi Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum
07/2021-nay
142 Lê Minh Trí
(1960-)
TP.HCM Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 04/2016-nay
143 Nguyễn Đình Trung
(1973-)
Nghệ An Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk [110] 05/2021-nay
144 Lê Hoài Trung
(1961-)
Thừa Thiên Huế Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trưởng ban Đối ngoại Trung ương 03/2021-nay
145 Trần Cẩm Tú
(1961-)
Hà Tĩnh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 05/2018-nay
146 Nguyễn Anh Tuấn
(1979-)
Thanh Hóa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh [111] 07/2022-nay
147 Ngô Văn Tuấn
(1971-)
Bắc Ninh Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Phó Tổng Kiểm toán, phụ trách Kiểm toán Nhà nước [112] 07/2022-10/2022
Tổng Kiểm toán Nhà nước [113] 10/2022-nay
148 Phạm Gia Túc
(1965-)
Nam Định Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Bí thư Tỉnh ủy Nam Định [114] 05/2021-nay
149 Hoàng Thanh Tùng
(1966-)
Nghệ An Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội 11/2019-nay
150 Lê Quang Tùng
(1971-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị 07/2020-nay
151 Nguyễn Thị Tuyến
(1971-)
Hà Nội Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội 10/2020-nay
152 Bùi Thị Quỳnh Vân
(1974-)
Quảng Ngãi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2020-nay
153 Nguyễn Đắc Vinh
(1972-)
Nghệ An Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội 04/2021-nay
154 Lê Huy Vịnh
(1961-)
Hà Nội Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 10/2020-nay
155 Võ Thị Ánh Xuân
(1970-)
An Giang Bí thư Tỉnh ủy An Giang Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [115] 04/2021-nay
Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [116] 01/2023-03/2023
Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [117] 3/2024-5/2024
Bị kỷ luật (cách chức, khai trừ), thôi chức, qua đời
Nguyễn Phú Trọng
(1944-2024)
Hà Nội Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam [118] 04/2021-07/2024 Qua đời
Nguyễn Văn Hùng
(1964-2022)
Quảng Nam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương [119] 05/2020-11/2022
Lê Văn Thành
(1962-2023)
Hải Phòng Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố
Phó Thủ tướng Chính phủ [120] 04/2021-08/2023
Trần Văn Nam
(1963-)
Bình Dương Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương [121] 10/2015-07/2021 Kỷ luật cách chức
Lê Đức Thọ

(1970)

Phú Thọ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre [122] 07/2021-10/2023
Chu Ngọc Anh
(1965-)
Hà Nội Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
[123]
09/2020-06/2022 Khai trừ Đảng
Nguyễn Thanh Long
(1966-)
Nam Định Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế [123] 11/2020-06/2022
Trưởng ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương 12/2021-06/2022
Phạm Xuân Thăng
(1966-)
Hải Dương Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
[124]
03/2021-09/2022
Trần Đức Quận
(1967-)
Lâm Đồng Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng [125]
10/2020- 1/2024
Hoàng Thị Thúy Lan
(1966-)
Vĩnh Phúc Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
02/2015-03/2024
Dương Văn Thái
(1970-)
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang [126] 06/2021-05/2024
Nguyễn Thành Phong
(1962-)
Bến Tre Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương [127][128] 08/2021-10/2022 Kỉ luật cảnh cáo và thôi chức
Bùi Nhật Quang
(1975-)
Hà Nội Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam [128] 11/2019-10/2022
Huỳnh Tấn Việt
(1962-)
Phú Yên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương [128] 10/2020-10/2022
Vũ Đức Đam
(1963-)
Hải Dương Phó Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ [129] 11/2013-01/2023 Thôi chức
Phạm Bình Minh
(1959-)
Nam Định Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 08/2011-04/2021
Phó Thủ tướng Chính phủ 11/2013-08/2021
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ [130] 09/2021-01/2023
Nguyễn Xuân Phúc
(1954-)
Quảng Nam Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [131] 04/2021-01/2023
Nguyễn Phú Cường
(1967-)
Bình Dương Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội [132] 07/2021-05/2023
Điểu K'Ré
(1968-)
Đắk Nông Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông [133] 05/2021-10/2023
Phan Việt Cường
(1963-)
Quảng Nam Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
01/2019-01/2024[134]
Trần Tuấn Anh
(1964-)
Quảng Ngãi Bộ trưởng Bộ Công thương
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Bộ trưởng Bộ Công thương 04/2016-04/2021
Trưởng ban Kinh tế Trung ương [134] 02/2021-01/2024
Võ Văn Thưởng
(1970-)
Vĩnh Long Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Thường trực Ban Bí thư 02/2021-03/2023
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [135] 03/2023-03/2024
Vương Đình Huệ
(1957-)
Nghệ An Bí thư Thành ủy Hà Nội Chủ tịch Quốc hội Việt Nam [136] 03/2021-04/2024
Trương Thị Mai
(1958-)
Quảng Bình Trưởng ban Dân vận Trung ương Trưởng ban Tổ chức Trung ương 04/2021-05/2024
Thường trực Ban Bí thư [137] 03/2023-05/2024
Đinh Tiến Dũng
(1961-)
Ninh Bình Bộ trưởng Bộ Tài chính Bí thư Thành ủy Hà Nội [138] 04/2021-06/2024

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương (20)

sửa

      Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

Nguồn:[51]

STT Họ tên
(sinh-mất)
Nguyên quán Chức vụ cũ Chức vụ hiện nay
Chức vụ Thời gian
1 Nguyễn Hoài Anh
(1977-)
Quảng Nam Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh [139]
3/2024-nay
2 Lê Hải Bình
(1977-)
Hải Phòng Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương [140] Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản [141] 03/2024-nay
3 Võ Chí Công
(1979-)
Sóc Trăng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng
11/2020-nay
4 Bùi Thế Duy
(1978-)
Hà Tĩnh Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 04/2018-nay
5 Vũ Mạnh Hà
(1979-)
Hà Giang Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Giang
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu 06/2023-nay
6 Nguyễn Long Hải
(1976-)
Phú Thọ Phó Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 08/2021-nay
7 Tôn Ngọc Hạnh
(1980-)
Bình Dương Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, Bình Phước
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam [142] 03/2022-nay
8 Nguyễn Văn Hiếu
(1976-)
Bình Định Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Bí thư Thành ủy Cần Thơ 05/2023-nay
9 U Huấn
(1980-)
Kon Tum Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Kon Tum
Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum [143] 05/2024-nay
10 Trịnh Việt Hùng
(1977-)
Hải Dương Phó Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên [144] 07/2024-nay
11 Bùi Quang Huy
(1977-)
Nghệ An Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh [145] 08/2022-nay
12 Nguyễn Phi Long
(1976-)
Yên Bái Phó Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình [146] 07/2022-nay
13 Hồ Văn Mừng
(1977-)
Khánh Hoà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hoà
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bí thư Thành ủy Nha Trang [147]
08/2021-nay
14 Phan Như Nguyện
(1976-)
Bạc Liêu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam [148] 07/2024-nay
15 Y Vinh Tơr
(1976-)
Đắk Lắk Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk [149]
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc [150] 07/2022-nay
16 Lương Nguyễn Minh Triết
(1976-)
Quảng Nam Phó Bí thư thường trực Thành uỷ
Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam [151] 01/2024-nay
17 Vương Quốc Tuấn
(1977-)
Bắc Ninh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch thường trực UBND Bắc Ninh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch thường trực UBND Bắc Ninh
07/2020-nay
18 Mùa A Vảng
(1983-)
Điện Biên Bí thư Huyện uỷ Điện Biên Đông Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bí thư Huyện uỷ Điện Biên Đông
09/2021-nay
19 Huỳnh Quốc Việt
(1976-)
Cà Mau Phó Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau [152]
Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu [153] 07/2024-nay
20 Nguyễn Minh Vũ
(1976-)
Hà Nội Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao

09/2019-nay

Bộ Chính trị (15)

sửa

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra ngày 31 tháng 1 năm 2021 tại Trụ sở Trung ương Đảng. Hội nghị đã tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 ủy viên. Danh sách do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng công bố tại lễ bế mạc Đại hội Đảng ngày 1 tháng 2 [154]

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội XIII (2021)
STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ Nhà nước, Đoàn thể Ghi chú
1   Nguyễn Phú Trọng

(1944-2024)

Mất khi đang tại nhiệm (07/2024)

2   Đại tướng Tô Lâm

(1957-)

3   Phạm Minh Chính

(1958-)

4   Trần Thanh Mẫn

(1962-)

5
 
Đại tướng Lương Cường

(1957-)

6   Nguyễn Văn Nên

(1957-)

7   Phan Đình Trạc

(1958-)

8   Trần Cẩm Tú

(1961-)

9   Đại tướng Phan Văn Giang

(1960-)

10   Nguyễn Hòa Bình

(1958-)

11   Nguyễn Xuân Thắng

(1957-)

12   Lê Minh Hưng

(1970-)

Bầu bổ sung tại Hội nghị Trung ương 9 (16/5/2024)
13   Nguyễn Trọng Nghĩa

(1962-)

14   Bùi Thị Minh Hoài

(1965-)

 • Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội
15   Đỗ Văn Chiến

(1962-)

  Nguyễn Xuân Phúc

(1954-)

Thôi tham gia Ban Chấp hành trung ương, thôi tham gia Bộ Chính trị từ ngày 17/1/2023
  Võ Văn Thưởng

(1970-)

Thôi tham gia Ban Chấp hành trung ương, thôi tham gia Bộ Chính trị từ ngày 20/3/2024
  Vương Đình Huệ

(1957-)

Thôi tham gia Ban Chấp hành trung ương, thôi tham gia Bộ Chính trị từ ngày 26/4/2024
  Phạm Bình Minh

(1959-)

Thôi tham gia Ban Chấp hành trung ương, thôi tham gia Bộ Chính trị từ ngày 30/12/2022
Tập tin:Tran-Tuan-Anh.jpg Trần Tuấn Anh

(1964-)

Thôi tham gia Ban Chấp hành trung ương, thôi tham gia Bộ Chính trị từ ngày 31/1/2024
  Trương Thị Mai

(1958-)

Thôi tham gia Ban Chấp hành trung ương, thôi tham gia Bộ Chính trị từ ngày 16/5/2024
  Đinh Tiến Dũng

(1961-)

Thôi tham gia Ban Chấp hành trung ương, thôi tham gia Bộ Chính trị từ ngày 21/6/2024

Ban Bí thư (11)

sửa

Ban Bí thư Trung ương gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 ủy viên được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất.[155]

Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Thứ tự Tên Chức vụ Ghi chú
1 Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương
2 Lương Cường
(1957-)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư [156]
3 Trần Cẩm Tú
(1961-)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương [3]
4 Phan Đình Trạc
(1958-)
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương [3]
5 Nguyễn Hòa Bình
(1958-)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao [3]
6 Lê Minh Hưng
(1970-)
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
7 Nguyễn Trọng Nghĩa
(1962-)
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
8 Đỗ Văn Chiến
(1962-)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
9 Lê Minh Khái
(1964-)
Phó Thủ tướng Chính phủ
10 Lê Hoài Trung

(1961-)

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Bầu bổ sung tại Hội nghị TW8 (10/2023)
Nguyễn Phú Trọng
(1944-2024)
Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Qua đời (07/2024)
Bùi Thị Minh Hoài
(1965-)
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Thôi tham gia Ban Bí thư (07/2024)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (24)

sửa

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu ra tính tới ngày 18/10/2023 gồm 24 ủy viên:[157]

 1. Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
 2. Hồ Minh Chiến
 3. Nghiêm Phú Cường
 4. Trần Thị Hiền
 5. Nguyễn Quốc Hiệp
 6. Nguyễn Văn Hội
 7. Vũ Khắc Hùng
 8. Hoàng Trọng Hưng
 9. Trần Tiến Hưng
 10. Tô Duy Nghĩa
 11. Võ Thái Nguyên
 12. Nguyễn Văn Nhân
 13. Nguyễn Minh Quang
 14. Trần Văn Rón
 15. Cao Văn Thống
 16. Hoàng Văn Trà
 17. Phạm Đức Tiến (bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ ba)[158]
 18. Nguyễn Văn Quyết (bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ ba)[158]
 19. Nguyễn Mạnh Hùng (bầu bổ sung tại Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương lần 4)[159]
 20. Đinh Hữu Thành (bầu bổ sung tại Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương lần 4)[159]
 21. Lê Văn Thành (bầu bổ sung tại Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương lần 4)[159]
 22. Đào Thế Hoằng (bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám)
 23. Lê Nguyễn Nam Ninh (bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám)
 24. Vũ Hồng Văn (bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám)

Nhận xét

sửa

Kết quả bầu cử ghi nhận 19 nữ Ủy viên Trung ương Đảng.[160] Có 13 Ủy viên là người dân tộc thiểu số; 62 Bí thư tỉnh, thành (trừ Đắk Nông) và 8 Phó Bí thư (Đắk Nông, Hà Nội 2, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh 2, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Long) là Ủy viên chính thức. Trong các Ủy viên chính thức có 15 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 6 Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 4 Chủ tịch UBND tỉnh, thành (Đắk Nông, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh).[161]

Số ủy viên dưới 50 tuổi chiếm khoảng 17%; trong đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn là ủy viên Trung ương chính thức trẻ nhất với 42 tuổi; độ tuổi từ 50 đến dưới 60 tuổi chiếm tỷ lệ gần 63%; trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ 20%.[162]

Đại biểu quân đội chiếm tỷ lệ cao nhất trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với 23 ủy viên, tỷ lệ gần 12,8%. Trong đó có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng. Tướng Giang năm nay 61 tuổi, quá tuổi tái cử theo quy định, nhưng đã được Trung ương khóa XII đề cử theo diện "trường hợp đặc biệt".[3]

6 lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Chủ tịch nước Tô Lâm và các Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Quốc Hùng, Lê Tấn Tới. Thượng tướng Lương Tam Quang (56 tuổi) và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (57 tuổi) đều quá tuổi lần đầu vào Trung ương (theo quy định lần đầu vào Trung ương không quá 55 tuổi) nhưng đã được Trung ương khóa XII giới thiệu là "trường hợp đặc biệt" tại Hội nghị Trung ương 15.[163]

Ban Nội chính Trung ương có 4 Ủy viên Trung ương khóa XIII. Ngoài Trưởng Ban Phan Đình Trạc, còn có ba Phó ban là Trần Quốc Cường, Võ Văn Dũng (thường trực) và Phạm Gia Túc. Hai "trường hợp đặc biệt" trúng cử là Võ Văn Dũng (61 tuổi) và Phạm Gia Túc (56 tuổi).[51]

Danh sách Ủy viên BCH TW bị kỷ luật hoặc thôi chức trong nhiệm kỳ

sửa
Thứ tự Tên Chức vụ Thời gian Hình thức
1 Trần Văn Nam Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

07/2021 Cách chức

Truy tố

2 Lê Đức Thọ Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

10/2023
3 Chu Ngọc Anh Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

06/2022 Khai trừ Đảng

Truy tố

4 Nguyễn Thanh Long Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y Tế

Trưởng ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán ộ Trung ương

5 Phạm Xuân Thăng Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

09/2022
6 Trần Đức Quận Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

01/2024
7 Hoàng Thị Thúy Lan Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Trưởng Đoàn ĐBQH Tỉnh Vĩnh Phúc

3/2024
8 Dương Văn Thái Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

5/2024
9 Nguyễn Thành Phong Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

10/2022 Cảnh cáo

Thôi chức

10 Bùi Nhật Quang Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam

11 Huỳnh Tấn Việt Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

12 Bùi Thanh Sơn Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

12/2022 Phê bình
13 Phạm Bình Minh Ủy viên Bộ Chính trị,

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Thôi chức
14 Vũ Đức Đam Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Phó Thủ tướng Chính phủ

15 Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị,

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026

01/2023
16 Nguyễn Phú Cường Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc Hội

05/2023
17 Điểu K'Ré Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông

10/2023
18 Phan Việt Cường Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

01/2024
19 Trần Tuấn Anh Ủy viên Bộ Chính trị,

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

20 Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị,

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

3/2024
21 Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị,

Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

4/2024
23 Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị,

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

5/2024
24 Đinh Tiến Dũng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội

6/2024
25 Đào Ngọc Dung Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,

Bí thư Ban cán sự Đảng,

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội

3/2024 Khiển trách

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Đại hội Đảng XIII đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương”.
 2. ^ “Đại hội làm việc tại Hội trường, bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII”. Báo Nhân Dân. 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 3. ^ a b c d e “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa XIII”. VnExpress. 30 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 4. ^ a b c Lê Hiệp, Vũ Hân, 10 trường hợp “đặc biệt” trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, THANH NIÊN ONLINE, 10:17 - 31/01/2021, truy cập 3/2/2021.
 5. ^ “Cơ cấu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII”.
 6. ^ “Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. VTV. 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 7. ^ “Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII”.
 8. ^ “Trung ương cho ý kiến về 23 nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn”.
 9. ^ “Trung ương thảo luận về phòng, chống Covid-19”.
 10. ^ “Khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.
 11. ^ “Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long”.
 12. ^ “Tổng Bí thư: Đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước là nhiệm vụ hàng đầu”.
 13. ^ “Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bất thường”.
 14. ^ “Toàn văn thông cáo phiên họp bất thường của Trung ương về công tác nhân sự”.
 15. ^ “Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước”.
 16. ^ “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ”.
 17. ^ “Khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII”.
 18. ^ “Trung ương quyết định nhân sự, kỷ luật cán bộ”.
 19. ^ “Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ”.
 20. ^ “Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công”.
 21. ^ “Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.
 22. ^ “Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét để đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ lãnh đạo và nghỉ công tác”.
 23. ^ “Đồng chí Phạm Minh Chính”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 24. ^ “Bà Trương Thị Mai trở thành nữ Trưởng ban Tổ chức T.Ư đầu tiên của Đảng”.
 25. ^ “Ông Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương”.
 26. ^ “Đồng chí Trần Cẩm Tú”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 27. ^ “Đồng chí Võ Văn Thưởng”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 28. ^ “Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 29. ^ “Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 30. ^ “Đồng chí Trương Thị Mai”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 31. ^ “Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương”.
 32. ^ “Đồng chí Lê Minh Hưng”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 33. ^ “TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN DUY NGỌC, TÂN CHÁNH VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG”.
 34. ^ “Đồng chí Phan Đình Trạc”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 35. ^ “Đồng chí Hoàng Bình Quân”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 36. ^ “Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương”.
 37. ^ “Đồng chí Nguyễn Văn Bình”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 38. ^ “Ông Trần Tuấn Anh làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương”.
 39. ^ “Đồng chí Thuận Hữu”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 18 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 40. ^ “Ủy viên TW Đảng Lê Quốc Minh giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân”.
 41. ^ “Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 42. ^ “Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương”.
 43. ^ “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 44. ^ “Đồng chí Tô Lâm”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 45. ^ “Chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương”.
 46. ^ “Đồng chí Huỳnh Tấn Việt”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 47. ^ “Ông Nguyễn Văn Thể làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”.
 48. ^ “Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 49. ^ “Chủ tịch Bắc Kạn làm Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương”.
 50. ^ “DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII”. Báo điện tử Chính phủ nước CHXHCNVN. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 51. ^ a b c “DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII”. Báo Nhân Dân. 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 52. ^ “Ông Dương Văn An làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc”.
 53. ^ “Trung tướng Nguyễn Doãn Anh giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam”.
 54. ^ “Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 55. ^ “Hải Phòng có tân bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025”.
 56. ^ “Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN”.
 57. ^ “Ông Phạm Minh Chính đắc cử Thủ tướng Chính phủ”.
 58. ^ “Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam”.
 59. ^ “Bộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường giữ chức Thường trực Ban Bí thư”.
 60. ^ “Bình Phước có Bí thư Tỉnh ủy mới”.
 61. ^ “Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên”.
 62. ^ a b c d “Quốc hội có 3 phó chủ tịch mới”.
 63. ^ “Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 64. ^ “Bộ Chính trị chỉ định tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn”.
 65. ^ “Bí thư Sơn La Nguyễn Hữu Đông làm Phó Ban Nội chính Trung ương”.
 66. ^ “Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam”.
 67. ^ “Trung tướng Nguyễn Văn Gấu làm Bí thư Bắc Giang”.
 68. ^ “Ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang làm Phó thủ tướng”.
 69. ^ “Nguyên Bí thư Ninh Bình làm Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc”.
 70. ^ “Văn phòng Chủ tịch nước có tân Chủ nhiệm”.
 71. ^ “Bà Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng ban Công tác đại biểu”.
 72. ^ “Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân”.
 73. ^ “Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Thành ủy Hà Nội”.
 74. ^ “Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 75. ^ “Ông Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương”.
 76. ^ “Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng Bộ TN&MT”.
 77. ^ “Bà Đào Hồng Lan giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế”.
 78. ^ “Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế”.
 79. ^ “Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước”.
 80. ^ “Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai”.
 81. ^ “Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long làm Phó thủ tướng”.
 82. ^ “Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 83. ^ “Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM”.
 84. ^ “Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội”.
 85. ^ “Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội”.
 86. ^ “Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 87. ^ “Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 88. ^ “Phó Ban Kinh tế Trung ương được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên”.
 89. ^ “Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương”.
 90. ^ “Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long”.
 91. ^ “Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng”.
 92. ^ “Ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa”.
 93. ^ “Quốc hội khóa XV có bốn Phó chủ tịch”.
 94. ^ “An Giang có tân Bí thư Tỉnh ủy”.
 95. ^ “Ông Lê Ngọc Quang làm Tổng giám đốc VTV”.
 96. ^ “Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng”.
 97. ^ “Bí thư Hải Phòng Trần Lưu Quang trở thành tân phó thủ tướng”.
 98. ^ “QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN THƯỢNG TƯỚNG LƯƠNG TAM QUANG GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN”.
 99. ^ https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/trung-tuong-trinh-van-quyet-lam-pho-chu-nhiem-tong-cuc-chinh-tri-qdnd-viet-nam-732722.html. Đã bỏ qua văn bản “Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam” (trợ giúp); |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 100. ^ “Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân”.
 101. ^ “Bộ Chính trị chuẩn y 6 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII”.
 102. ^ “Bí thư Hưng Yên làm Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam”.
 103. ^ “Bí thư Lạng Sơn làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng”.
 104. ^ “Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội”.
 105. ^ “Bà Nguyễn Thị Thanh trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội”.
 106. ^ “Bộ Chính trị điều động, chỉ định 3 tân Bí thư Tỉnh ủy”.
 107. ^ “Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương”.
 108. ^ “Ông Phạm Tất Thắng được phân công làm Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương”.
 109. ^ “Ông Nguyễn Văn Thắng làm bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải”.
 110. ^ “Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk”.
 111. ^ “Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh”.
 112. ^ “Ông Ngô Văn Tuấn phụ trách Kiểm toán Nhà nước”.
 113. ^ “Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước”.
 114. ^ “Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự mới”.
 115. ^ “Bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó chủ tịch nước”.
 116. ^ “Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước”.
 117. ^ “ĐỒNG CHÍ VÕ THỊ ÁNH XUÂN GIỮ QUYỀN CHỦ TỊCH NƯỚC”.
 118. ^ “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần”.
 119. ^ “Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Nguyễn Văn Hùng từ trần do tai nạn”.
 120. ^ “Phó thủ tướng Lê Văn Thành từ trần”.
 121. ^ “Bí thư Bình Dương bị cách chức”.
 122. ^ “Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị cách tất cả chức vụ trong Đảng”.
 123. ^ a b “Khai trừ Đảng bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh”.
 124. ^ “Bắt nguyên bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng vì liên quan vụ Việt Á”.
 125. ^ “Bắt ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng”.
 126. ^ “Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố đối với ông Dương Văn Thái”.
 127. ^ “Ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương”.
 128. ^ a b c “Ba Ủy viên Trung ương Đảng mất chức”.
 129. ^ “Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thôi Ủy viên Trung ương Đảng”.
 130. ^ “Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thôi Ủy viên Bộ Chính trị”.
 131. ^ “Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước”.
 132. ^ “Ông Nguyễn Phú Cường thôi Ủy viên Trung ương”.
 133. ^ “Ông Điểu K'ré thôi Ủy viên Trung ương”.
 134. ^ a b “Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét về công tác cán bộ”. https://dangcongsan.vn. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2024. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)
 135. ^ “Ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước”.
 136. ^ “Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ”.
 137. ^ “Đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng”.
 138. ^ “Bộ Chính trị đồng ý để đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội”.
 139. ^ “Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận”.
 140. ^ “Trao quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương”.
 141. ^ “Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản”.
 142. ^ “Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh trúng cử Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII”.
 143. ^ “Bộ Chính trị chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum”.
 144. ^ “Đồng chí Trịnh Việt Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên”.
 145. ^ “Ông Bùi Quang Huy được bầu làm Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn”.
 146. ^ “Công bố Quyết định phân công đồng chí Nguyễn Phi Long làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình”.
 147. ^ “Điều động, chỉ định Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Thành ủy Nha Trang”.
 148. ^ “Đồng chí Phan Như Nguyện giữ chức Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam”.
 149. ^ “Đắk Lắk có tân Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới”.
 150. ^ “Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc”.
 151. ^ “Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam”.
 152. ^ “Ông Huỳnh Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau”.
 153. ^ “Bộ Chính trị điều động, chỉ định Chủ tịch tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy”.
 154. ^ “DANH SÁCH NHÂN SỰ BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, CHỦ NHIỆM UBKT TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII”. Báo điện tử Chính phủ nước CHXHCNVN. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 155. ^ “Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII”. Trang thông tin của Thông tấn xã Việt Nam. 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 156. ^ “Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư”.
 157. ^ “Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII”. Trang thông tin Điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 158. ^ a b “Bầu bổ sung 2 Ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII có 21 Ủy viên”.
 159. ^ a b c “3 tân ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được bầu”.
 160. ^ “19 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là nữ”. Phụ nữ tỉnh Thái Bình. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2021.
 161. ^ “13 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII là người dân tộc thiểu số”. Báo Dân tộc và Phát triển. 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 162. ^ “Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất”. VnExpress. 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 163. ^ “6 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII”. Báo Công an Nhân dân Online. 30 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.

Liên kết ngoài

sửa