Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII hay còn được gọi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương Đảng khóa XIII là cơ quan do Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII bầu ra.

Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam
khóa XIII
2021 - 2026
Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhiệm kỳ

Giới thiệu nhân sựSửa đổi

Bầu cửSửa đổi

Các hội nghị Trung ương ĐảngSửa đổi

Các ban Đảng Trung ươngSửa đổi

Đảng bộ trực thuộc Trung ươngSửa đổi

Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay còn được gọi đảng bộ tỉnh, thành phố là những đảng bộ trực thuộc Trung ương Đảng, do Trung ương Đảng quản lý, giám sát.

Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ươngSửa đổi

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ươngSửa đổi

Bộ Chính trịSửa đổi

Ban Bí thưSửa đổi

Ủy ban Kiểm tra Trung ươngSửa đổi

Nhận xétSửa đổi

Tham khảoSửa đổi