Danh sách dưới đây bao gồm 25 bang của Cộng hòa Sudan được tổ chức từ các tỉnh dưới thời thuộc Anh. Tên gọi trong tiếng Ả Rập cũng được thêm vào. Các bang không phải là tỉnh trước năm 1994 được ký hiệu (*). Chuyển tự từ tiếng Ả Rập sang ký tự Latinh có nhiều cách và chưa thống nhất; chẳng hạn như mạo từ "al" thỉnh thoảng được chuyển tự thành "el". Số thứ tự của các bang phù hợp với thể hiện trên bản đồ. Từ 9 tháng 7 năm 2011, các khu vực thuộc Miền nam Sudan trở thành nước Nam Sudan độc lập.

Các bang của Sudan

Các bang của Cộng hòa Sudan sửa

Cộng hòa Sudan từ ngày 9 tháng 7 năm 2010 gồm 15 bang.

Các bang của Cộng hòa Nam Sudan sửa

Vào ngày 9 tháng 7 năm 2011, 10 bang miền nam trở thành quốc gia Nam Sudan độc lập. 10 bang này được chia thành 86 Quận.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa