Berber

trang định hướng Wikimedia

Berber có thể đề cập đến:

  • Người Berber: Là người bản địa Bắc Phi sống ở phía tây thung lũng sông Nile.
  • Ngữ tộc Berber: hay ngữ tộc Amazigh là một nhóm gồm các ngôn ngữ và phương ngữ liên quan chặt chẽ đến nhau, nguồn gốc tại Bắc Phi.
* Tiếng Tamazight Maroc chuẩn: là phương ngữ Berber nói chuẩn quốc gia của Maroc.