Beriev Be-112 là một mẫu máy bay lưỡng cư đề xuất với 2 động cơ, có thể chở 27 hành khách.

Beriev-112 maquette maks2009.jpg

Tính năng kỹ chiến thuật (đề xuất)Sửa đổi

Dữ liệu lấy từ http://www.beriev.com/eng/Be-112_e/be-112_e.html

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Tham khảoSửa đổi