Nhà biên kịch

tác giả viết kịch bản phim
(Đổi hướng từ Biên kịch)

Nhà biên kịch, biên kịch hay người viết kịch bản, là tác giả viết kịch bản phim cho những bộ phimchương trình truyền hình.

Ezelddin

Những nhà biên kịch người Việt Nam: [cần dẫn nguồn] sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa