Biểu bì

trang định hướng Wikimedia

Biểu bì có thể nói tới:

  1. biểu bì (thực vật), bộ phần ngoài cùng của các tế bào của thực vật
  2. biểu bì (da), lớp da ngoài cùng của con người hoặc của các động vật có xương sống
  3. biểu bì (động vật học), lớp tế bào bao bọc toàn thể bộ phận của các sinh vật có cấu trúc phức tạp hơn bọt biển