Mở trình đơn chính

Bryopsida là một lớp rêu trong ngành Bryophyta. Lớp này chiếm 95% các loài rêu, với khoảng 11.500 loài phân bố phổ biến trên toàn thế giới.

Bryopsida
Dicranella varia sporogon.jpeg
Arthrodontous capsule of Dicranella varia
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Bryophyta
Lớp (class)Bryopsida
(Limpr.) Rothm.
Phân lớp [1]

Phân loạiSửa đổi

Trước đây, nhóm Bryopsida bao gồm tất cả các loài rêu thực sự. Phân loại hiện tại bị hạn chế hơn.[1][2]

Lớp Bryopsida
phân lớp Buxbaumiidae (chỉ có Buxbaumia)
phân lớp Diphysciidae (chỉ có Diphyscium)
phân lớp Timmiidae (chỉ có Timmia)
phân lớp Funariidae (5 họ)
phân lớp Dicranidae (24 họ)
phân lớp Bryidae (71 họ)


Oedipodiopsida

TetraphidopsidaPolytrichopsida


Bryopsida


Buxbaumiidae
Diphysciidae
TimmiidaeFunariidaeDicranidae


Bryidae


Bryanae (cận ngành)Hypnanae

Thành phần hiện tại và phát sinh chủng loài của lớp Bryopsida.[1][3]

Phát sinhSửa đổi

Một cây phát sinh tới cấp bộ, dựa trên nghiên cứu của Novíkov & Barabaš-Krasni 2015.[4]


Buxbaumiidae

BuxbaumialesDiphysciidae

DiphyscialesFunariidae


GigaspermalesEncalyptalesFunariales
Timmiidae

TimmialesDicranidaeArchidialesScoulerialesGrimmiales

BryoxiphialesPottialesDicranales
BryidaeBartramialesHedwigiales
Splachnales
Bryales
Orthotrichales
Orthodontiales
Rhizogoniales
Aulacomniales


Hypnanae


Hypnodendrales
Ptychomniales
HookerialesHypnales
Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a ă â Goffinet, B., W. R. Buck & A. J. Shaw. (2008) "Morphology and Classification of the Bryophyta", các trang 55-138 in Goffinet, B. & J. Shaw (eds.) Bryophyte Biology, 2nd ed. (New York: Cambridge University Press). ISBN 978-0-521-87225-6
  2. ^ Buck, William R. & Bernard Goffinet. (2000) "Morphology and classification of mosses", pages 71-123 in A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (Eds.), Bryophyte Biology. (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-66097-1
  3. ^ Goffinet, Bernard; William R. Buck (2004). “Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification”. Monographs in Systematic Botany. Molecular Systematics of Bryophytes (Missouri Botanical Garden Press) 98: 205–239. ISBN 1-930723-38-5. 
  4. ^ Novíkov & Barabaš-Krasni (2015). “Modern plant systematics”. Liga-Pres. tr. 685. ISBN 978-966-397-276-3. doi:10.13140/RG.2.1.4745.6164. 

Liên kết ngoàiSửa đổi