C++20 là tên không chính thức của bản sửa đổi của tiêu chuẩn ISO/IEC cho ngôn ngữ lập trình C++ dự kiến sẽ được đưa ra tiếp theo phiên bản C++17.[1] Tiêu chuẩn này đã được WG21 hoàn thiện về mặt kỹ thuật [2] tại cuộc họp ở Prague vào tháng 2 năm 2020.[3] Tiêu chuẩn dự kiến sẽ được công bố chính thức sau khi kết thúc việc bầu DIS vào tháng 5 năm 2020.

C++20 bổ sung thêm nhiều tính năng chính mới hơn C++14 hoặc C++17.[4] Dưới đây là danh sách một phần các thay đổi đã được chấp nhận hoặc đã được thảo luận để đưa vào C++20.[5]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “The next standard after C++17 will be C++20”.
  2. ^ Sutter, Herb (1 tháng 10 năm 2019). “P1000R3: C++ IS schedule” (PDF). Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020.
  3. ^ Dusíková, Hana (6 tháng 11 năm 2019). “N4817: 2020 Prague Meeting Invitation and Information” (PDF). Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020.
  4. ^ “Why does the C++ standard ship every three years?”.
  5. ^ “P0592R0: To boldly suggest an overall plan for C++20”.