Các đảng chính trị tại Đài Loan

Giới thiệu các đảng chính trị tại Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc), cũng như các đảng phái chính trị đã ngừng hoạt động tại Đài Loan

Các đảng pháiSửa đổi

Đảng phái chínhSửa đổi

Đảng phái nhỏSửa đổi

Các đảng đã giải thểSửa đổi

Tham khảoSửa đổi