Các đảng chính trị tại Đài Loan

Giới thiệu các đảng chính trị tại Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc), cũng như các đảng phái chính trị đã ngừng hoạt động tại Đài Loan.

Các đảng phái sửa

Đảng phái chính sửa

Đảng phái nhỏ sửa

Các đảng đã giải thể sửa

Tham khảo sửa