Cách mạng nông nghiệp

Cách mạng nông nghiệp có thể là:

  • Cách mạng nông nghiệp lần thứ nhất (khoảng 10.000 năm TCN), thời kỳ tiền sử chuyển từ săn bắn và hái lượm sang nông nghiệp định cư (còn được gọi là Cách mạng Đồ đá mới)
  • Cách mạng nông nghiệp Ả Rập (thế kỷ 8 - 13), sự lan rộng của các loại cây trồng mới và kỹ thuật tiên tiến trong thế giới Hồi giáo
  • Cách mạng nông nghiệp Anh (thế kỷ 17 - 19), sự gia tăng năng suất nông nghiệp chưa từng có ở Vương quốc Anh (còn được gọi là Cách mạng Nông nghiệp lần thứ hai)
  • Cách mạng nông nghiệp Scotland (thế kỷ 17 - 19), sự chuyển đổi nông nghiệp thành một hệ thống sản xuất và hiện đại
  • Cách mạng nông nghiệp lần thứ ba (những năm 1930 - 1960), sự gia tăng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ở các nước đang phát triển (còn gọi là Cách mạng Xanh)