Cách mạng vô sản là một cuộc cách mạng xã hội hoặc/và chính trị mà theo đó giai cấp công nhân tiến hành lật đổ tư bản. Cách mạng vô sản thường được những người theo chủ nghĩa xã hộichủ nghĩa cộng sản ủng hộ. Chủ nghĩa Marx cho rằng đây là bước đầu tiên tiến đến việc loại bỏ ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Lenin cho rằng để chiến thắng hoàn toàn chủ nghĩa tư bản, đảm bảo cho các dân tộc giành lại được độc lập, thì phải thực hiện sự liên minh, thống nhất của giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Ông khẳng định rằng: "Không có sự cố gắng tự nguyện tiến tới sự liên minh và sự thống nhất của giai cấp vô sản, rồi sau nữa, của toàn thể quần chúng cần lao thuộc tất cả các nước và các dân tộc trên toàn thế giới, thì không thể chiến thắng hoàn toàn chủ nghĩa tư bản được".[1] Ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc cho rằng: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản".[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ V.I.Lênin. Toàn tập, t.41, Nhà xuất bản Tiến bộ, Moskva, 1977, tr.206.
  2. ^ Hồ Chí Minh. Sđd., t.9, tr.314.

Liên kết ngoàiSửa đổi