Cán bộ giảng dạy

Cán bộ giảng dạy, cán bộ học thuật, được gọi là faculty trong tiếng Anh Mỹ/Canada, academics trong tiếng Anh Anh bao gồm: giáo sư của các cấp bậc khác nhau, giảng viên hoặc các nhà nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng.[1] Các cấp bậc giáo sư gồm trợ giảng (Adjunct professor), trợ lý giáo sư (Assistant professor), phó giáo sư (Associate professor) và giáo sư cấp cao. Họ thường được giữ lại thuê (tenured), hay hợp đồng thuê (tenure-track) theo các điều khoản trong hợp đồng lao động của họ. Trong tiếng Anh Anh, faculty thường đề cập đến một bộ phận của trường đại học, chứ không phải cho cán bộ nhân viên.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Schneider, Carol. “Recognizing and Supporting Faculty Work”. Association of American Colleges & Universities. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2015. Just as in primary and secondary education, the most important ingredient in quality college learning is effective teaching by well trained faculty members.