Cán cân tài trợ chính thức

Cán cân tài trợ chính thức (official reserve account) ghi lại những giao dịch quốc tế do các tổ chức của nhà nước thực hiện để điều chỉnh những giao dịch khác được ghi trong cán cân thanh toán quốc tế.

Thành phần sửa

Vai trò sửa

Đóng vai trò quan trọng để làm công cụ giúp phân tích các giao dịch tự định (autonomous transactions) với các giao dịch hỗ trợ (accommodating transactions)

Liên kết sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa