Nắp ấm (định hướng)

(đổi hướng từ Cây nắp ấm)

Nắp ấm trong tiếng Việt có thể chỉ dẫn đến:

Vật dụng
Thực vật
  • Họ Sarraceniaceae: họ Nắp ấm tân thế giới, họ Nắp ấm châu Mỹ, họ Bình tử thảo.
  • Họ Cephalotaceae: họ Nắp ấm úc.