Công trình hạ tầng xã hội

Hệ thống công trình hạ tầng xã hội hay hạ tầng cơ sở bao gồm các công trình như y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên, mặt nước và các công trình khác.

Ý nghĩa Sửa đổi

Được xây dựng để phục vụ cộng đồng, có ý nghĩa xã hội hơn là kinh tế, nhằm nâng cao đời sống cộng đồng nơi đó.

Công trình hạ tầng có thể là các công trình sau:

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi