Công ty Đông Ấn

trang định hướng Wikimedia

Công ty Đông Ấn là tên của một vài công ty lịch sử của châu Âu được ban phép độc quyền buôn bán với châu Á, đặc biệt hơn là với Ấn Độ.

Xem thêm Sửa đổi