Công việc (quản lý dự án)

Công việc trong quản lý dự án có thể bao gồm nhưng nghĩa như sau:

Tham khảoSửa đổi