Cơ Bình

trang định hướng Wikimedia

Cơ Bình có thể là một trong những vua chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Ngoại trừ Yên Chiêu vương là người có họ xa hơn với Chu Vũ Vương, Tào Trọng quânTấn Hiếu hầu đều là con cháu thuộc huyết thống Chu Vũ Vương, trong đó Tào Trọng quân thuộc thế hệ thứ 3, Tấn Hiếu hầu thuộc thế hệ thứ 13.