Cơ Chỉ

trang định hướng Wikimedia

Cơ Chỉ có thể là một trong những vua chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc:

Về mặt chữ Hán, tên 2 vua viết khác nhau: tên Yên hầu Chỉ viết là 旨, tên Tấn Liệt công viết là 止. Cả hai vị vua trên đều là dòng dõi Chu Văn Vương, trong đó Yên hầu Chỉ thuộc thế hệ thứ 3 và Tấn Liệt công thuộc thế hệ thứ 27.