Cơ Vũ

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Cơ Võ)

Cơ Vũ hoặc Cơ Võ có thể là:

Về mặt chữ Hán, tên của các nhân vật trên viết khác nhau: tên Yên hầu Vũ viết là 舞, tên Thành thúc Vũ, Công tử VũTào Mục công viết là 武. Tất cả các vua đều là dòng dõi Chu Văn vương, trong đó Thành thúc Vũ là thế hệ thứ 2, Yên hầu Vũ thuộc thế hệ thứ 4 và Tào Mục công thuộc thế hệ thứ 8.