Viện cơ mật

cơ quan cố vấn cho nguyên thủ quốc gia trong chính quyền quân chủ
(Đổi hướng từ Cơ mật viện)

Viện cơ mật hay hội đồng cơ mật là một cơ quan tư vấn cho người đứng đầu nhà nước của một quốc gia của một chế độ quân chủ. Từ "cơ mật" có nghĩa là "cá nhân" hoặc "bí mật"; do đó, một hội đồng riêng đã được một ủy ban cố vấn thân cận nhất của vua để đưa ra lời khuyên bí mật về công việc của nhà nước, là từ dùng để chỉ các phương thức họp kín để bàn luận, tham vấn về một vấn đề nào đó. Viện Cơ mật còn gọi là Cơ mật viện hay Khu mật viện (Nhà Nguyễn).

Các cơ mật viện sửa

Các viện cơ mật còn hoạt động sửa

Các viện cơ mật trước đây sửa

Các hình thức khác sửa

Trong tiếng Việt, Cơ mật viện còn được gọi là Cơ mật viện bầu giáo hoàng, hoặc Mật nghị Hồng y, dù rằng hình thức cũng là bí mật, riêng tư nhưng bản chất đó là một cơ chế bầu cử.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa