Cơ quan

trang định hướng Wikimedia

Cơ quan có thể đề cập đến:

  • Cơ quan theo nghĩa sinh học hay giải phẫu. Ví dụ: cơ quan thính giác, cơ quan thị giác...
  • Hệ cơ quan
  • Cơ quan chính phủ - đơn vị trong bộ máy nhà nước hoặc đoàn thể, làm những nhiệm vụ về hành chính, sự nghiệp thuộc về nhà nước.