Cơ quan hành chính

trang định hướng Wikimedia

Cơ quan hành chính là khái niệm rộng, bao gồm tất cả các cơ quan thực hiện chức năng hành chính, bất kể là cơ quan nhà nước hay cơ quan của tổ chức phi nhà nước.

Cơ quan hành chính nhà nước là khái niệm hẹp hơn, bao gồm các cơ quan hành chính được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyền hành pháp trong bộ máy nhà nước.

Điểm khác biệt cơ bản giữa hai khái niệm này là:

Cơ quan hành chính bao gồm cả cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan hành chính của tổ chức phi nhà nước. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ bao gồm các cơ quan hành chính được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyền hành pháp trong bộ máy nhà nước.

Đó có thể là:

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa