Mở trình đơn chính

Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam

Chính phủSửa đổi

Bài chi tiết: Chính phủ Việt Nam

Trung ươngSửa đổi

Địa phươngSửa đổi

Bài chi tiết: Ủy ban Nhân dân

Cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương là các Ủy ban Nhân dân. Tương ứng với mỗi cấp địa phương có một cấp Ủy ban Nhân dân:

Các cơ quan hành chính theo ngành tại địa phương bao gồm các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân và cơ quan đại diện của các bộ tại địa phương:

 • Tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: các sở, ban, cục.
 • Tại huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: các phòng, chi cục.
 • Tại các xã, phường, thị trấn: các đội.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh (cơ quan hành chính Nhà nước thẩm quyền chuyên môn) được tổ chức theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP. Bao gồm:

 • Sở Nội vụ
 • Sở Tư pháp
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Sở Tài chính
 • Sở Công thương
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Sở Giao thông Vận tải (hay Sở Giao thông-Công chính ở các thành phố trực thuộc trung ương)
 • Sở Xây dựng
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Sở Y tế
 • Thanh tra tỉnh
 • Văn phòng Ủy ban Nhân dân
 • Các cơ quan chuyên môn được tổ chức theo đặc thù riêng của từng tỉnh, chẳng hạn như Sở Ngoại vụ không phải tỉnh nào cũng có.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện (là cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền chuyên môn) được tổ chức theo Nghị định 14/2008/NĐ-CP. Bao gồm: Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 • Phòng Nội vụ
 • Phòng Tư pháp
 • Phòng Tài chính-Kế hoạch
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường
 • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Phòng Văn hoá và Thông tin
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Phòng Y tế
 • Thanh tra huyện
 • Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân

Ngoài 10 cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh như trên, còn có một số cơ quan chuyên môn để phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện:

 • Phòng Quản lý Đô thị
 • Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Phòng Công Thương
 • Tổ chức các cơ quan chuyên môn ở các huyện đảo (căn cứ vào các điều kiện cụ thể của từng huyện đảo, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện đảo)

Các cơ quan đại diện của các Bộ tại địa phương bao gồm các cục và chi cục. Chẳng hạn như Tổng cục Thống kê có các đại diện tại các tỉnh là cục thống kê tỉnh, tại các huyện là chi cục thống kê.

Cấp xã, phường, thị trấn không có cơ quan chuyên môn, song có chức danh chuyên môn sau đây:

 • Trưởng Công an
 • Chỉ huy trưởng Quân sự
 • Văn phòng-Thống kê
 • Địa chính-Xây dựng
 • Tài chính-Kế toán
 • Tư pháp-Hộ tịch
 • Văn hóa-Xã hội

Tham khảoSửa đổi

 • Giáo trình "Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính", Học viện Hành chính Quốc gia, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.