Cải cách ruộng đất tại Việt Nam

trang định hướng Wikimedia

Cải cách ruộng đất tại Việt Nam có thể chỉ đến một trong hai khái niệm sau: