Cầu Rạch Cát

trang định hướng Wikimedia

Cầu Rạch Cát có thể là: