Cắt đáy dương vật là một hình thức biến đổi cơ thể (body modification) trong đó sử dụng phương pháp rạch niệu đạo. Cụ thể, mặt dưới của dương vật sẽ được rạch xuống, để lộ phần niệu đạo.[1][2][3][4]

Thủ thuật cắt đáy dương vật ở bộ tộc Warrumanga, Úc

Đây là một truyền thống được thấy ở Úc, châu Phi, Nam Mỹ và một số khu vực khác. Cắt đáy dương vật ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cũng như việc bài tiết, người sau khi đã thực hiện thủ tục này thường sẽ phải tiểu tiện ngồi.

Tham khảo sửa

 1. ^ M Tractenberg (1999). Male and Female Circumcision. George C. Denniston, Frederick Mansfield Hodges, Marilyn Fayre Milos (editors). Springer Science & Business Media. tr. 212. ISBN 9780306461316.
 2. ^ Myerhoff 1982: 122
 3. ^ Ken Hale. “Damin”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 7 năm 2008. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2008.
 4. ^ Andrew Arthur Abbie (1969). The Original Australians. London: Muller. tr. 147. OCLC 640051856.
 • Roheim, G´esa (1949). “The Symbolism of Subincision”. The American Iago. 6: 321–8.
 • Bettelheim, Bruno (1962) Symbolic Wounds: Puberty Rites and the Envious Male. New York: Collier.
 • Farb, Peter (1968) Man's Rise to Civilization New York: E. P. Dutton p98-101.
 • Firth, Raymond, (1963) We the Tikopia: A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia. Boston: Beacon.
 • Martin, John (1981) Tonga Islands: William Mariner’s Account. Tonga: Vava’u Press.
 • Diamond, M. (1990) Selected Cross-Generational Sexual Behavior in Traditional Hawai’i: A Sexological Ethnography, in Feierman, J. R. (Ed.) Pedophilia: Biosocial Dimensions. New York: Springer-Verlag, p422-43
 • Kempf, Wolfgang (2002). “The Politics of Incorporation: Masculinity, Spatiality and Modernity among the Ngaing of Papua New Guinea”. Oceania. 73 (1): 56–78. doi:10.1002/j.1834-4461.2002.tb02806.x.
 • Hogbin, Ian (1970) The Island of Menstruating Men: Religion in Wogeo, New Guinea. Prospect Heights, IL: Waveland
 • Basedow H. (1927). “Subincision and Kindred Rites of the Australian Aboriginal”. J Royal Anth. Inst. 57: 123–156. doi:10.2307/2843680.
 • Cawte JE, Djagamara N, Barrett MG (1966). “The meaning of subincision of the urethra to aboriginal Australians”. Br. J Med. Psychol. 39 (3): 245–253. doi:10.1111/j.2044-8341.1966.tb01334.x. PMID 6008217.
 • Morrison J. (ngày 21 tháng 1 năm 1967). “The origins of the practices of circumcision and subincision among the Australian Aborigines”. Medical Journal of Australia: 125–7.
 • Montagu, Ashley (1974) Coming into Being among the Australian Aborigines: The Procreative Beliefs of the Australian Aborigines. 2nd ed. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Pounder DJ (tháng 9 năm 1983). “Ritual mutilation. Subincision of the penis among Australian Aborigines”. Am J Forensic Med Pathol. 4 (3): 227–9. doi:10.1097/00000433-198309000-00009. PMID 6637950.
 • Abley, Mark. Spoken Here: Travels Among Threatened Languages.
 • Margetts, E.L. (1960). “Sub-incision of the urethra in the Samburu of Kenya”. East Afr Med J. 37 (2): 105–8.

Liên kết ngoài sửa