Cổ cồn trắng

trang định hướng Wikimedia

Cổ cồn trắng có thể là: