Cổng địa ngục (định hướng)

(Đổi hướng từ Cổng địa ngục)

Cổng địa ngục có thể là:

  • Cổng Địa ngục
  • Mỏ khí Darvaza
  • Cánh cửa dẫn đến Địa Ngục