Cỗ máy thời gian (định hướng)

Cỗ máy thời gian có thể là: