Cục Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XIV (1925–1927)

Cục Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XIV được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XIV được tổ chức ngày 1/1/1926.

Ủy viên chính thức Sửa đổi

Ủy viên chính thức
STT Họ tên
(sinh-mất)
Chức vụ Ghi chú
Nhiệm kỳ Chức vụ kiêm nhiệm
1
Andrey Andreyev
(1895–1971)
1/1/1926 19/12/1927 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Công đoàn Đường sắt
2 Aleksandra Artyukhina
(1889–1969)
1/1/1926 19/12/1927 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Phó trưởng ban Ban Phụ nữ Công Nông Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
3  
Andrei Bubnov
(1884–1938)
1/1/1926 19/12/1927 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội Liên Xô
4 Alexander Dogadov
(1888–1937)
1/1/1926 19/12/1927 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Thư ký Hội đồng Trung ương các Công đoàn toàn Liên Xô
5  
Grigory Evdokimov
(1884–1936)
1/1/1926 9/4/1926 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Leningrad
6 Emanuel Kviring
(1888–1937)
1/1/1926 17/2/1927 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Phó Chủ tịch Xô Viết Tối cao Kinh tế Quốc dân
7 Stanislav Kosior
(1889–1939)
1/1/1926 19/12/1927 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Siberia
8  
Vyacheslav Molotov
(1890–1986)
1/1/1926 19/12/1927 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
9 Alexander Smirnov
(1878–1938)
1/1/1926 19/12/1927 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Ủy viên Dân ủy Nông nghiệp Nga Xô
10  
Joseph Stalin
(1878–1953)
1/1/1926 19/12/1927 Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
11 Nikolai Uglanov
(1886–1937)
1/1/1926 19/12/1927 Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư thứ nhất Thành ủy Moskva
Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Moskva
12  
Nikolay Shvernik
(1888–1970)
9/4/1926 17/12/1927 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư Tỉnh ủy Leningrad
13 Nikolai Kubiak
(1881–1937)
17/12/1927 19/12/1927 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư Cục Viễn Đông
14 Moisei Rukhimovich
(1889–1938)
17/12/1927 19/12/1927 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ tịch Xô Viết Tối cao Kinh tế Quốc dân Ukraina Xô
15 Daniil Sulimov
(1890–1937)
17/12/1927 19/12/1927 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Xô Viết tỉnh Ural

Ủy viên chính thức Sửa đổi

Ủy viên dự khuyết
STT Họ tên
(sinh-mất)
Chức vụ Ghi chú
Nhiệm kỳ Chức vụ kiêm nhiệm
1 Ivan Lepse
(1889–1929)
1/1/1926 19/12/1927 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Trưởng ban Ban Kim khí Liên bang Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
2 Vasily Mikhailov
(1894–1937)
1/1/1926 19/12/1927 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ tịch Hội đồng Công đoàn thành phố Moskva
3 Konstantin Ukhanov
(1891–1937)
1/1/1926 19/12/1927 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ nhiệm Ủy ban Kỹ thuật điện nhà nước
4 Nikolay Chaplin
(1902–1938)
1/1/1926 19/12/1927 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin toàn Liên bang
5 Vasily Schmidt
(1886–1938)
1/1/1926 19/12/1927 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Ủy viên Dân ủy Lao động Liên Xô
6 Semen Lobov
(1888–1937)
17/12/1927 19/12/1927 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ tịch Cục kinh tế Tây Bắc thuộc Xô Viết Tối cao Kinh tế Quốc dân Liên Xô

Tham khảo Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi