Cục Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XVI (1930–1934)

Cục Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XVI được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XVI được tổ chức ngày 30/7/1930.

Ủy viên chính thức Sửa đổi

Ủy viên chính thức
STT Họ tên
(sinh-mất)
Chức vụ Ghi chú
Nhiệm kỳ Chức vụ kiêm nhiệm
1 Ivan Akoulov
(1888–1937)
13/7/1930 2/10/1932 Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Phó ủy viên Dân ủy Thanh tra Công Nông Liên Xô
2 Karl Bauman
(1892–1937)
13/7/1930 2/10/1932 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư thứ nhất Cục Trung Á Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
3 Andrei Bubnov
(1884–1938)
13/7/1930 10/2/1934 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Ủy viên Dân ủy Giáo dục Nga Xô
4 Yan Gamarnik
(1894–1937)
13/7/1930 10/2/1934 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội Liên Xô
5 Lazar Kaganovich
(1893–1991)
13/7/1930 10/2/1934 Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Trưởng ban Ban Nông nghiệp Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
6 Semen Lobov
(1888–1937)
13/7/1930 10/2/1934 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Phó chủ tịch Xô Viết Tối cao Kinh tế Quốc dân Liên Xô
7 Vyacheslav Molotov
(1890–1986)
13/7/1930 21/12/1930 Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
8 Ivan Moskvin
(1890–1937)
13/7/1930 10/2/1934 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Phó chủ tịch Xô Viết Tối cao Kinh tế Quốc dân Liên Xô
9 Pavel Postyshev
(1890–1937)
13/7/1930 10/2/1934 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Kharkiv
10 Joseph Stalin
(1878–1953)
13/7/1930 10/2/1934 Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
11 Nikolay Shvernik
(1888–1970)
13/7/1930 10/2/1934 Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Công đoàn toàn Liên Xô

Ủy viên dự khuyết Sửa đổi

Ủy viên dự khuyết
STT Họ tên
(sinh-mất)
Chức vụ Ghi chú
Nhiệm kỳ Chức vụ kiêm nhiệm
1 Alexander Dogadov
(1888–1937)
13/7/1930 2/10/1932 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Ủy viên Dân ủy Thanh tra Công Nông Liên Xô
2 Alexander Kosarev
(1903–1939)
13/7/1930 10/2/1934 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin toàn Liên bang
3 Alexander Smirnov
(1878–1938)
13/7/1930 12/1/1933 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
4 Anton Tsikhon
(1888–1939)
13/7/1930 10/2/1934 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang
Chủ tịch ủy ban Trung ương Liên hiệp Xây dựng

Tham khảo Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi