Cửu Châu

trang định hướng Wikimedia

Cửu Châu (九州), nghĩa là chín châu, có thể để chỉ tới:

  • Tên gọi Hán-Việt để chỉ chín đơn vị hành chính cổ đại của Trung Quốc, bao gồm Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu (Úng Châu) và Dự Châu. Xem Cửu Châu (Trung Quốc).
  • Tên Hán-Việt của vùng Kyushu, một trong 4 đảo lớn thuộc Nhật Bản.
  • Tên gọi Hán-Việt để chỉ chín đơn vị hành chính cổ đại của nhà nước Tân La, bao gồm Lương Châu, Thượng Châu, Khang Châu, Hùng Châu, Toàn Châu, Vũ Châu, Hán Châu, Sóc Châu và Minh Châu. Xem Cửu Châu (Tân La).