Cửu lý hương

trang định hướng Wikimedia

Cửu lý hương trong tiếng Việt đề cập đến một trong hai nhóm loài thực vật thuộc cùng họ Rutaceae dưới đây: