Thể loại:Hình thiếu mô tả hợp lý

(đổi hướng từ CAT:TMTHL)
Thể loại xóa hình

Thể loại này chứa các hình hoặc tập tin phương tiện không có cơ sở sử dụng hợp lý bên ngoài các thẻ quyền tiêu chuẩn. Theo luật XT H6, những hình này sẽ bị xóa sau 7 ngày từ khi được tải lên. Những hình hoặt tập tin này có thể đặt trong thể loại này dùng tiêu bản {{subst:thiếu SDHL}}.

Để đánh dấu ảnh thiếu SDHL, hãy dùng {{thế:Thiếu SDHL}} sẽ đặt hình ảnh vào Thể loại:Hình có vấn đề 2020-04-08. (Nếu thể loại này chưa tồn tại, xin hãy tạo nó).

Nếu trang này vẫn hiển thị thông tin lỗi thời sau khi bạn làm tươi trang trong trình duyệt, xin hãy Làm tươi bộ nhớ đệm của trình duyệt.

Hôm nay là ngày 08 tháng 04 năm 2020, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 31 tháng 3 2020 trở về trước.

Các tập tin trong thể loại “Thể loại:Hình thiếu mô tả hợp lý”

4 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 4 tập tin.