Cap Saint Jacquestỉnh cũ ở Nam Kỳ, Việt Nam, tách ra từ tỉnh Bà Rịa.

Ngày 30 tháng 4 năm 1929, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định tách phần đất của tổng Vũng Tàu (gồm 3 xã Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam) thuộc đại lý hành chính Cap Saint Jacques, xã Long Sơn lập ra tỉnh Cap Saint Jacques.

Ngày 28 tháng 12 năm 1934, tỉnh Cap Saint Jacques bị giải thể, Cap Saint Jacques trở thành thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa.

Danh sách các Chủ tỉnh Pháp ở tỉnh Cap Saint Jacques (Bà Rịa - Vũng Tàu) (mang tính tham khảo, sẽ bổ sung sau): 1861 - 1945

 • Garrindo (1864 - 1867)
 • Benoist (1869 - 1871)
 • Henry: 1874 - 1875
 • Escoubet: 1875
 • Petitgand: 1875
 • Briere: 1875
 • Nansot: 1875 - 1877
 • Navelle: 1877 - 1879
 • Duchamp: 1879 - 1880
 • Arbod: 1880 - 1881
 • Rougeot: 1881 - 1883
 • Huyn de Verneville: 1884 - 1887
 • Saintenoy: 1888 - 1891
 • Couzineau: 1909 - 1911
 • Armand Tholance: 1926.

Chú thích sửa

Tham khảo sửa