Hạt Cascade B còn gọi là hạt Bottom Xi được khám phá bởi Máy gia tốc DØMáy gia tốc CDF vào ngày 12 tháng 6 năm 2007. Đây là lần đầu tiên biết được hạt cấu tạo từ các hạt quark ba thế hệ (d, s, b). Khối lượng của hạt đo được ở máy gia tốc DØ là 5,774±0,019 GeV/c2, ở máy gia tốc CDF là 5,7929±0,0030 GeV/c2,khối lượng của hạt được lấy bằng trung bình cộng các sô liệu trên.

Bảng số liệu về hạt Casade BSửa đổi

Tên hạt Ký hiệu Các quark được chứa Khối lượng (MeV/c2) I JP Q S C B Thời gian sống Phân hủy thành
Cascade B hoặc

bottom Xi

Ξ-b dsb 5792,9  ±  3,0 12* 12*+* -1 -1 0 -1 1,42×10−12 -

Tham khảoSửa đổi