Rong đuôi chó

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ceratophyllum demersum)

Tên gọi Rong đuôi chó này có sự không thống nhất trong các sách, tài liệu tiếng Việt và có thể là: