Tên gọi Rong đuôi chó này có sự không thống nhất trong các sách, tài liệu tiếng Việt và có thể là: