Chính phủ Lào là cơ quan hành pháp của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, quản lý thống nhất thi hành trong lĩnh vực thuộc Nhà nước bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng an ninh và ngoại giao

Nhiệm kỳ Chính phủ tương đương với nhiệm kỳ của Quốc hội và có nhiệm kỳ 5 năm. Chính phủ bao gồm Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và Chủ nhiệm các cơ quan ngang bộ. Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ do Chủ tịch nước đề nghị và Quốc hội thông qua.

Chính phủ chịu sự giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước.

Quyền hạn

sửa

Chính phủ có quyền và nhiệm vụ sau[1]:

 • Thi hành Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, sắc lệnh và nghị định Chủ tịch nước;
 • Đệ trình dự thảo luật và sắc lệnh lên Quốc hội, và bản dự thảo sắc lệnh lên Chủ tịch nước;
 • Xác định kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước hàng năm và đệ trình lên Quốc hội xem xét và phê chuẩn;
 • Báo cáo hoạt động với Quốc hội,hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (trong thời gian Quốc hội không nhóm họp) và để báo cáo với Chủ tịch nước;
 • Ban hành nghị định và nghị quyết quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, quản lý trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tài nguyên quốc gia, môi trường, quốc phòng an ninh, và ngoại giao;
 • Tổ chức và giám sát hoạt động của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương;
 • Tổ chức và giám sát hoạt động của lực lượng Quốc phòng và an ninh;
 • Ký kết hiệp định và điều ước quốc tế và hướng dẫn thi hành;
 • Đình chỉ sự thi hành hoặc bãi bỏ quyết định đề nghị của Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ quản lý và chính quyền địa phương nếu họ phủ nhận luật;
 • Thi hành và thực hiện quyền thông qua pháp luật;

Bất tín nhiệm

sửa

Quốc hội có thể bất tín nhiệm Chính phủ hoặc các thành viên của Chính phủ nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc 1/4 số thành viên Quốc hội đề nghị.

Trong vòng sau 24 tiếng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Chủ tịch nước có quyền đưa vấn đề bất tín nhiệm ra Quốc hội xem xét lại. Việc xem xét lại được tổ chức trong vòng 48 tiếng từ việc xem xét lần đầu. Nếu cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mới được thông qua, Chính phủ hoặc thành viên của Chính phủ buộc phải từ chức.

Tổ chức

sửa

Cơ cầu tổ chức của Chính phủ bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc quản lý của Chính phủ.

Thành phần

sửa

Chính phủ bao gồm Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và Chủ nhiệm cơ quan ngang bộ, và thành viên thuộc Chính phủ.

Thành viên

sửa

Quốc hội khóa IX

sửa

Chính phủ hiện tại là Chính phủ Quốc hội khóa VIII có nhiệm kỳ 2021-2026. Đa số thành viên thuộc ban lãnh đạo cao cấp của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chính phủ được Quốc hội khóa IX phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất ngày 22/3/2021.

Chức vụ Tên Chức vụ trong Đảng Nhiệm kỳ Ghi chú
Thủ tướng Chính phủ Phankham Viphavanh Ủy viên Bộ Chính trị 3/2021-nay
Phó Thủ tướng Chính phủ Chansamone Chanyalath Ủy viên Bộ Chính trị 3/2021-nay
Sonexay Siphandone Ủy viên Bộ Chính trị 3/2021-nay
Kikeo Khaykhamphithoune Ủy viên Bộ Chính trị 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chansamone Chanyalath Ủy viên Bộ Chính trị 3/2021-nay Phó Thủ tướng kiêm nhiệm
Bộ trưởng Bộ An ninh Vilay Lakhamfong Ủy viên Bộ Chính trị 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saleumxay Kommasith Ủy viên Bộ Chính trị 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Công thương Khampheng Saysompheng Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phủ thủ tướng Khamchen Vongphosy Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Công nghệ và viễn thông Boviengkham Vongdara Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Nông lâm Phet Phomphithak Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Bounkham Vorachit Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Sonexay Sithphaxay Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Lao động và phúc lợi xã hội Baykham Khattiya Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và du lịch Suansavanh Viyaketh Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Tài chính Bounchom Oubonpaseuth Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông vận tải Viengsavath Siphandone Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thể thao Phouth Simmalavong Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Y tế Bounfeng Phoummalaysith Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phaivy Siboualipha Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thongchanh Manixay Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Daovong Phonekeo Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay
Tổng kiểm toán Nhà nước Malaythong Kommasith Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng 3/2021-nay
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Khemmany Pholsena Ủy viên Trung ương Đảng 3/2021-nay

Quốc hội khóa VIII

sửa

Chính phủ hiện tại là Chính phủ Quốc hội khóa VIII có nhiệm kỳ 2016-2021. Đa số thành viên thuộc ban lãnh đạo cao cấp của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chính phủ được Quốc hội khóa VIII phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất ngày 20/4/2016.

Chức vụ Trực thuộc Tên Chức vụ trong Đảng Ghi chú
Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Thủ tướng Chính phủ Bounthong Chitmany Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Sonexay Siphandone Ủy viên Bộ Chính trị
Somdy Douangdy Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Somdy Douangdy Ủy viên Trung ương Đảng Phó Thủ tướng kiêm nhiệm
Bộ Quốc phòng Chansamone Chanyalath Ủy viên Bộ Chính trị
Bộ An ninh Somkeo Silavong Bí thư Trung ương Đảng Đến tháng 12/2018
Vilay Lakhamphong Bí thư Trung ương Đảng Đến tháng 12/2018
Bộ Nội vụ Khamman Sounvileuth Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Tài nguyên và môi trường Sommad Pholsena Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Bosengkham Vongdara Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lien Thikeo Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Tư pháp Xaysy Santivong Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Khampheng Saysompheng Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Năng lượng và khai khoáng Khammany Inthilath Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Công thương Khemmany Pholsena Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Khoa học và Công nghệ Boviengkham Vongdara Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Ngoại giao Saleumxay Kommasith Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Giáo dục và Thể thao Sengduean Lachanthaboun Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Bưu chính Viễn thông Thansamay Kommasith Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Công trình công cộng và giao thông Bounchanh Sinthavong Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Souphanh Keomisay Ủy viên Trung ương Đảng Nghỉ hưu tháng 10/2019
Sonexay Siphandone Ủy viên Bộ Chính trị Quyền bộ trưởng từ 10/2019
Bộ Y tế công cộng Bounkong Sihavong
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Khammeung Phongthady Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Phet Phomphiphak Ủy viên Trung ương Đảng
Văn phòng Thủ tướng Chaleun Yiapaoher Ủy viên Trung ương Đảng
Bounkeuth Sangsomsack
Alounkeo Kittikhoun
Souvanpheng Bouphanouvong
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Somphao Faisith Ủy viên Trung ương Đảng Nghỉ hưu tháng 10/2018
Sonexay Sitphaxay Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Từ tháng 12/2018
Tổng Thanh tra Chính phủ Bounthong Chitmany Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng kiêm nhiệm
Trưởng ban Ban Thi hành phòng chống Tham nhũng

Quốc hội khóa VII

sửa

Chính phủ Quốc hội khóa VII có nhiệm kỳ 2011-2016. Đa số thành viên thuộc ban lãnh đạo cao cấp của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.[2]

Thành viên của Chính phủ có thể kiêm nhiệm thành viên của Quốc hội.

Thứ tự Chức vụ Tên Chức vụ trong Đảng Ghi chú
1 Thủ tướng Chính phủ Thongsing Thammavong Ủy viên Bộ Chính trị
2 Phó Thủ tướng Chính phủ Asang Laoly Ủy viên Bộ Chính trị
3 Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Thongloun Sisoulith Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc gia Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
4 Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Trung tướngDouangchay Phichit Ủy viên Bộ Chính trị mất 17/5/2014
5 Phó Thủ tướng Chính phủ Somsavat Lengsavad Ủy viên Bộ Chính trị
6 Phó Thủ tướng Chính phủ Bounpone Bouttanavong Ủy viên Bộ Chính trị bổ nhiệm tại kỳ họp thứ 7 khóa 7 ngày 8/7/2014
7 Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao
Phankham Viphavanh Ủy viên Bộ Chính trị bổ nhiệm tại kỳ họp thứ 7 khóa 7 ngày 8/7/2014
8 Chủ tịch Ban Kiểm tra Chính phủ
Trưởng ban phòng chống tham nhũng
Bounthong Chitmany Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
9 Bộ trưởng Bộ An ninh Thongbanh Seng-aphone Ủy viên Bộ Chính trị mất 17/5/2014
Chuẩn tướngSomkeo Silavong Ủy viên Trung ương Đảng Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh (ngày 2/6/2014)
10 Bộ trưởng Bộ Lao động Phúc lợi xã hội Onechanh Thammavong Ủy viên Trung ương Đảng
11 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Chaleun Yiapaoher Ủy viên Trung ương Đảng
12 Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khai khoáng Soulivong Daravong Ủy viên Trung ương Đảng
13 Bộ trưởng Văn phòng chính phủ
Tổng cục trưởng Tổng cục Hành chính và Quản lý công chức
Bounpheng Mounphosay Ủy viên Trung ương Đảng
14 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Vilayvanh Phomkhe Ủy viên Trung ương Đảng
15 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Sinlavong Khoutphaythoune Ủy viên Trung ương Đảng bổ nhiệm ngày 8/7/2014 Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thành phố Vientiane
Sonexay Siphandone Ủy viên Trung ương Đảng bổ nhiệm ngày 8/7/2014
16 Bộ trưởng Bộ Công thương Nam Vinhaket Ủy viên Trung ương Đảng bổ nhiệm ngày 8/7/2014 Bí thư Tỉnh ủy Attapeu
Khemmani Pholsena Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng từ ngày 9/7/2014
17 Bộ trưởng Bộ Công trình công cộng và giao thông Sommad Pholsena Ủy viên Trung ương Đảng
18 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Somdy Douangdy Ủy viên Trung ương Đảng
19 Bộ trưởng Bộ Tài chính Phouphet Khamphounvong Ủy viên Trung ương Đảng
20 Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Bosengkham Vongdara Ủy viên Trung ương Đảng
21 Bộ trưởng Bộ Y tế Eksavang Vongvichit Ủy viên Trung ương Đảng
22 Bộ trưởng Văn phòng chính phủ Bounheuang Douangphachanh
23 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Khampane Philavong
24 Bộ trưởng Văn phòng chính phủ Bountiem Phissamay
25 Bộ trưởng Văn phòng chính phủ DouangsavathSouphanouvong
26 Bộ trưởng Văn phòng chính phủ Khempheng Pholsena
27 Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Boviengkham Vongdara
28 Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Noulinh Sinbandhit
29 Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông Hiem Phommachanh
30 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Somphao Phaysith
31 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung tướng Sengnouan Xayalath Bí thư Ban Bí thư
Ủy viên Trung ương Đảng

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ Điều 50 Chương VII Hiến pháp Lào
 2. ^ “Laos Government”. Truy cập 24 tháng 9 năm 2015.