Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1975–1976

Chính phủ cộng sản.
(Đổi hướng từ Chính phủ Việt Nam 1975-1976)

Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1975-1976 còn được gọi là Chính phủ Quốc hội khóa V. Thành viên Hội đồng Chính phủ được Quốc hội khóa V phê chuẩn thông qua.

Chính phủ Quốc hội khóa V được xem là Chính phủ có thời gian tồn tại ngắn nhất, do sau khi hoàn thành thống nhất đất nước chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thống nhất cả mặt trận chính trị nên kết thúc sớm nhiệm kỳ.

Thành lập

sửa

Căn cứ vào Điều 46 Hiến pháp năm 1959 và quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 6/5/1975, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa V được triệu tập họp từ ngày 3 đến 6/6/1975 tại Hà Nội. Dự kỳ họp có 402 trong tổng số 424 đại biểu.

Quốc hội đã bầu lãnh đạo đứng đầu các cơ quan cao nhất của Nhà nước, cử các thành viên của Hội đồng Quốc phòng, Hội đồng Chính phủ và các Ủy ban của Quốc hội.

Hoạt động

sửa

Thành viên

sửa
Chức vụ Trực thuộc Tên Chức vụ trong Đảng Ghi chú khác
Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Thủ tướng Chính phủ Võ Nguyên Giáp Ủy viên Bộ Chính trị
Lê Thanh Nghị Ủy viên Bộ Chính trị
Nguyễn Duy Trinh Ủy viên Bộ Chính trị
Nguyễn Côn Ủy viên TW Đảng
Đỗ Mười Ủy viên Trung ương Đảng
Hoàng Anh Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Ban Bí thư
Trần Hữu Dực Ủy viên Trung ương Đảng
Phan Trọng Tuệ Ủy viên Trung ương Đảng
Đặng Việt Châu
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng kiêm chức
Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng kiêm chức
Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Nguyễn Hữu Mai Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết
Đinh Đức Thiện Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết
Bộ Điện và Than Nguyễn Chấn
Bộ Cơ khí và Luyện kim Nguyễn Côn Phó Thủ tướng kiêm chức
Bộ Xây dựng Đỗ Mười Ủy viên Trung ương Đảng Phó Thủ tướng kiêm chức
Bộ Giao thông vận tải Dương Bạch Liên
Bộ Công nghiệp nhẹ Vũ Tuân
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương Nghiêm Xuân Yêm
Ngô Minh Loan
Bộ Thủy lợi Nguyễn Thanh Bình Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết
Bộ Nội thương Hoàng Quốc Thịnh
Bộ Ngoại thương Phan Anh
Bộ Tài chính Đào Thiện Thi
Bộ Lao động Nguyễn Thọ Chân Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết
Bộ Vật tư Trần Danh Tuyên Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết
Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám
Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên
Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Tạ Quang Bửu
Bộ Y tế Vũ Văn Cẩn
Bộ Thương binh và Xã hội Dương Quốc Chính
Chuyên trách công trình sông Đà Hà Kế Tấn
Chuyên trách Văn giáo Trần Quang Huy
Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Phan Mỹ
Phủ Thủ tướng Trần Hữu Dực Ủy viên Trung ương Đảng Phó Thủ tướng kiêm chức
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Quảng Ba Ủy viên Trung ương Đảng
Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Lê Thanh Nghị Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng kiêm chức
Ủy ban Nông nghiệp Trung ương Võ Thúc Đồng Ủy viên Trung ương Đảng
Ủy ban Vật giá Nhà nước Tô Duy
Khoa học Kỹ thuật Nhà nước Trần Đại Nghĩa
Ủy ban Thanh tra của Chính phủ Nguyễn Văn Lộc
Ủy ban Thống nhất của Chính phủ Đặng Thí
Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Việt Châu Phó Thủ tướng kiêm chức
Tiền nhiệm:
Chính phủ Quốc hội khoá IV
Chính phủ Quốc hội khóa V
1975-1976
Kế nhiệm:
Chính phủ Quốc hội khoá VI

Xem thêm

sửa