Chương Dương (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Chương Dương là tên của địa danh lịch sử bến Chương Dương (Chương Dương độ). Địa danh này cùng với Hàm Tử là hai địa danh gắn liền với Chiến tranh Nguyên Mông – Đại Việt lần 2. Nhiều địa danh tại Việt Nam được đặt theo danh xưng này, bao gồm:

KhácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi